Nawigacja

Powiatowy Konkurs Multimedialny

ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
"DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"

I miejsce - Izabela Szelągowska - SP Jakubów kl. 7 - opiekun: p. Renata Bartnicka

II miejsce - Magda Brewczyńska - SP Jakubów kl. 7 - opiekun: p. Renata Bartnicka

III miejsce - Amelia Kowalczyk - SP nr 1 w Mińsku Maz kl. 5 - opiekun: p. Monika Sokołowska

III miejsce - Szymon Wieczorek  - SP Brzóze kl. 5 - opiekun: p. Anna Rudnik

 

Zwycięskie prezentacje:

I miejsce -  1._Izabela_Szelagowska_Kl._VII_B_Szkola_Podstawowa_im._Orla_Bialego_w_Jakubowie.ppsx

II miejsce - 2._Magda_Brewczynska_kl_VIIB_Szkola_Podstawowa_im._Orla_Bialego_w_Jakubowie.ppsx

III miejsce - 3._DROGA_DO_Niepodleglosci_Amelia_Kowalczyk.ppsx

III miejsce - 3._Droga_Polski_do_niepodleglosci_Szymon_Wieczorek.ppsx

 

 

Więcej zdjęć - w "Fotogalerii".

 

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie zaprasza uczniów klas IV - VII powiatu mińskiego do udziału
w konkursie na prezentację multimedialną "Droga do niepodległości".

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
pod patronatem
- Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
- Starosty Mińskiego;
- Burmistrza Kałuszyna.

Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 7 szkół podstawowych powiatu mińskiego

Cele konkursu:

   -     zainteresowanie uczniów setną rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości;

    -    zachęcenie uczniów do poszukiwania materiałów dotyczących najważniejszych wydarzeń i postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości;

   -     rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz wykorzystanie multimediów;

   -     promowanie talentów młodzieży;

  -     motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej
pt. "Droga do niepodległości" oraz przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)

2.    W prezentacji musi pojawić się nawiązanie do Kałuszyna.

3.    Każda szkoła  podstawowa z powiatu mińskiego może nadesłać 2 prezentacje wyłonione wcześniej w etapie szkolnym.

4.    Jest jedna wspólna kategoria wiekowa - kl. 4 - 7.

5.    W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.

6.    Prezentację należy wykonać w programie MS  Power Point (wersja do 2013) i zapisać jako pokaz programu (ppsx).

7.    Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

8.    Odtwarzanie automatyczne.

9.    Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia. Prezentacje nie będą weryfikowane pod kątem niesamodzielności.

10. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.

11. Prezentację należy dostarczyć  do 25 IV 2018r. na płycie CD/pendrivie  lub za pomocą strony: wetransfer.com na adres mailowy: izabor@gazeta.pl
Nośnik z prezentacją można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn
z dopiskiem: Konkurs na prezentację. Do prezentacji należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich (załącznik nr 2).

12. Prezentacja na jednym ze slajdów musi zawierać informacje o autorze pracy i szkole,
do której uczęszcza.

13. Zgłoszona praca konkursowa powinna zawierać bibliografię.

14. Prezentacja nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

15. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

16. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane  w działaniach informacyjno-edukacyjnych naszej placówki  i w celach promocyjnych miasta.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1.    Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

2.    Szkoły i opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie mailem do 17 V 2018

Kryteria oceny:

·         zgodność z tematem konkursu;

·         poprawność merytoryczna i językowa;

·         bogactwo i różnorodność zamieszczonych treści i materiałów;

·         oryginalność, kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;
wrażenia artystyczne.

Nagrody:

1.    W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce.

2.    Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

3.    Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.

4.    Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymują podziękowania.

Terminy:

1. Termin nadsyłania prac do 25 IV 2018r. (dostarczenie do organizatora).

2. Ogłoszenie wyników konkursu,  prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się 24 V 2018r. w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie podczas XI Powiatowego Konkursu Wiedzy Mitologicznej "Z mitologią za pan brat".

3. Na stronie internetowej organizatora informacja o wynikach konkursu pojawi się 25 V 2018r. 


Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

Kontakt z organizatorami:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
ul. Pocztowa 4
05-310 Kałuszyn
tel. (25) 75 76 021

Osoba kontaktowa:

Izabela Borucińska
mail: izabor@gazeta.pl
tel. 693 334 249

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Materiały do pobrania:

REGULAMIN_POWIATOWEGO_KONKURSU_NA_PREZENTACJE_MULTIMEDIALNA.pdf

Zalaczniki.pdf