Nawigacja

Statut szkoły (w tym WSO) Szkolny program wychowawczy Szkolny program profilaktyki Regulaminy Procedura zwalniania uczniów z zajęć wdżr

Dokumenty szkoły

Statut szkoły (w tym WSO)

STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

 

Statut został opracowany w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).,

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm),

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730).

 

PRZEPISY DEFINIUJĄCE:

 

1.    Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie;

2)   Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

3)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

4)   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole;

5)   Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

6)   Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;

7)   Organie Prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Kałuszyn;

8)   Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Warszawie.

2.    Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora z zakresu obowiązku szkolnego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział 1

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 1.

 

1.    Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

2.    Szkoła jest placówką publiczną  w rozumieniu przepisów  ustawy, a w jej skład wchodzą: szkoła podstawowa oraz szkoła filialna.

3.    Nazwa szkoły filialnej to  Szkoła Filialna w Chrościcach.

4.    Siedzibą szkoły jest budynek w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4    05-310 Kałuszyn.

5.    Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa sześć lat.

6.    Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

7.    Nauka w szkole filialnej obejmuje klasy I – III oraz oddział przedszkolny.

8.    Kontynuacja nauki w klasach IV – VI odbywa się w szkole macierzystej.

9.    Nauczyciele szkoły filialnej wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły macierzystej.

10.    Dokumentacja dotycząca działalności jednostki znajduje się w szkole macierzystej.

11.    W skład obwodu szkoły włączone są miejscowości: Kałuszyn, Abramy, Kazimierzów, Olszewice, Patok, Ryczołek, Szymony, Wity, Chrościce, Kluki, Szembory, Wólka Kałuska, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Zimnowoda, Wąsy, Falbogi, Mroczki, Milew, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Leonów, Stare Groszki, Nowe Groszki, Piotrowina, Sinołęka.

12.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kałuszyn.

13.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 2.

 

1.    Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego, moralnego, fizycznego i intelektualnego oraz przygotowaniu do kontynuacji nauki w gimnazjum.

1a. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

2.    Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania określonego odrębnymi przepisami.

3.    Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

4.    Szkoła prowadzi działalność wychowawczą w oparciu o szkolny  program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki.

4a. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły.

4b. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4c. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem.

5.    W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:

1)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania  i czytania ze zrozumieniem;

2)   zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum;

3)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

4)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

5)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

6)   rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);

7)   traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi   i siebie;

6.    W zakresie kształcenia umiejętności szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności:

1)   planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności;

2)   skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;

3)   efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;

4)   rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5)   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

6)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7)    rozwijania osobistych zainteresowań;

8)    przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

7.    W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

1)   znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)   mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;

4)   godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5)    dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;

6)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczność lokalnej i w państwie;

7)   przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;

8)   potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

9)   kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

8.    W zakresie działalności opiekuńczej szkoła gwarantuje:

1)   sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości;

2)   bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami przebywającymi na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

3)   prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, wyłącznie pod nadzorem upoważnionej osoby;

4)   zorganizowanie pozalekcyjnej jednostki opiekuńczo-wychowawczej (świetlica szkolna) dla uczniów przebywających w szkole poza zajęciami lekcyjnymi;

5)   sprawowanie opieki przedlekarskiej i profilaktyki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów;

6)   ochronę przed agresją, przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznych;

7)   pomoc psychologiczną i pedagogiczną we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym:

a)    rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych ucznia,

b)   prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dostosowuje programy nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia,

c)    prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

d)   wspiera uczniów z wybitnymi zdolnościami.

9. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;

10. Szkoła umożliwia pełen rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

11. Szkoła zapewnia uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;

 

§ 3.

 

1.    Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:

1)   pomoc w rozwijaniu umiejętności;

2)   naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe;

3)   kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

4)   rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

5)   dbanie o sprawność fizyczną dzieci

6)   zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

7)   stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej.

2.    Oddział przedszkolny zapewnia przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

3.    Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)   rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań;

2)   rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka;

3)   wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

4)   organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad;

5)   planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość;

6)   realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

7)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

8)   prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;

9)   umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości etnicznej, językowej, religijnej;

10)             współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną;

11)             przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 4.

1.Organami szkoły są:

1)   Dyrektor Szkoły;

2)   Rada Pedagogiczna (w jej skład wchodzą nauczyciel oddziału przedszkolnego);

3)    Rada Rodziców (w jej skład wchodzi Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego, którą tworzą wszyscy rodzice oddziału przedszkolnego,  sposób wyborów określa Regulamin Rady Rodziców);

4)    Samorząd Uczniowski.

 

§ 5.

 

1.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie
i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.    W  zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły do kompetencji Dyrektora należy:

1)   przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego oraz sprawowanie nadzoru na zasadach określonych   w odrębnych przepisach, w tym przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej;

3)   realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i ocena pracy nauczycieli; opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi "Plan rozwoju zawodowego";

4)   prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)   dopuszczanie do użytku szkolnych programów nauczania na wniosek  nauczycieli;

6)   ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego;

7)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;

8)    występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9)   kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;

10)    organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka;

11)    kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;

12)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;

13)     rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły;

14)     powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkoły oraz Rady Pedagogicznej;

15)    przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły;

16)    realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela.

2a. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)   organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

3.    W zakresie spraw organizacyjnych:

1)   przygotowywanie projektu planu pracy szkoły;

2)   opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania;

3)   ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

4)     podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

5)   odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału klasy szóstej przeprowadzonego w szkole;

6)   odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4.    W zakresie spraw finansowych:

1)   opracowywanie planu finansowego jednostki i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę;

2)   realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.

5.    W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły;

2)   organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

3)   organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;

4)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

5)   organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych;

6)   organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

6.    W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

1)   zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę;

3)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

7.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie tym dyrektor w szczególności:

1)   decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)   decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)   decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

4)    określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5)   współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

6)   zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły;

7)   ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi: zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku motywacyjnego, regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

8)   ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami;

9)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

8.    Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:

1)   przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

2)    składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy szkoły;

3)   udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły;

4)   składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

8a. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

9.    Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

 

§ 6.

 

1.    W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele.

2.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

1)   zatwierdzanie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole  po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4)   ustalenie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   przyjęcie wewnątrzszkolnego  oceniania - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego;

6)   zatwierdzenie programu wychowawczego szkoły opracowanego przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

7)   przyjmowanie sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego;

8)   opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza  tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych;

9)   opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

10)             opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;

11)             opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

12)             wskazywanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

13)             opiniowanie projektu innowacji do realizacji w szkole;

14)             opiniowanie podjęcia działalności stowarzyszeń, wolontariuszy, oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

15)             wydawanie opinii na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

16)             ustalanie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

17)             opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora.

3.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

4.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia.

4a. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

5.    Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 7.

 

1.    W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów.

2.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.

4.    Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy.

5.    Rada Rodziców w szczególności:

1)   może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2)   inicjuje i organizuje formy bezpośredniej pomocy rodziców lub opiekunów w bieżącej działalności szkoły i poprawieniu warunków jej funkcjonowania;

3)   organizuje działalność mającą na celu pomoc Samorządowi Uczniowskiemu;

4)   współdecyduje o organizacji zajęć pozalekcyjnych;

5)   współuczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

6)   deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły;

7)    opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

6.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowych zadań szkoły z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania środków określa regulamin.

7.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z nią osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

8.    Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1)   uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach Rady Rodziców;

2)   występowania z inicjatywą uchwał Rady Rodziców.

9.    Na wniosek Rady Rodziców Dyrektor szkoły ma obowiązek uczestniczenia w określonym jej posiedzeniu oraz udzielania wyczerpujących odpowiedzi ustnych lub pisemnych na wszelkie pytania.

 

§ 8.

 

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin

Samorządu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

4.    Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń;

4)   prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

5)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

5.    Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd może wydawać opinie o ocenianym nauczycielu.

6.    Samorząd może posiadać własne fundusze, których dysponentami są: rada samorządu i rady klasowe w porozumieniu z opiekunem samorządu.

7.    Główne zadania Samorządu:

1)   współudział uczniów w organizacji akademii, apeli i uroczystości szkolnych;

2)   współudział uczniów w organizowaniu uroczystości lokalnych oraz środowiskowych;

3)   współudział w organizacji Dnia Patrona;

4)   propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych;

5)   rozwijanie zainteresowań, w tym zainteresowań sportem i turystyką;

6)   udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

§ 9.

 

1.    W ramach swoich kompetencji, w zgodzie z postanowieniami statutu szkoły oraz własnym regulaminem, organa szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.

2.    Organa szkoły są zobowiązane ściśle współpracować ze sobą we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących szkoły i dla jej dobra.

3.    Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy reprezentują je i działają w ich imieniu.

4.    Zasady rozstrzygania sporów między organami szkoły:

1)   umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez powołanie komisji obejmującej po dwóch przedstawicieli zainteresowanych organów oraz dyrektora szkoły;

2)   powołana komisja podejmuje decyzje drogą kompromisu lub konsensusu;

3)   jeżeli członkowie komisji nie dochodzą do porozumienia, dyrektor szkoły zarządza głosowanie, wtedy decyzje zapadają zwykłą większością głosów;

4)   od decyzji komisji przysługuje stronom prawo odwołania w ciągu siedmiu dni, odwołanie składa się do Dyrektora;

5)   sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 

 

§ 9a.

 

1.    Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem  szkoły.

2.    Organy szkoły zobowiązane do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia        szkolnego.

3.    Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

4.    Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1)   z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi  skład  zespołu  rozstrzygającego  zaistniały problem;

2)   decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;              

5. Spory między organami szkoły rozwiązywane   wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

6. Stronaposzkodowanaw pierwszej kolejności winna się zwrócić do stronyprzeciwnejz prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane na zebraniach rady pedagogicznej,

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu domediatora”.

2) konflikt dyrektorrada rodziców:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 10.

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:

a)    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b)   zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)   zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

6)   dodatkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się:

a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 11.

 

1.    Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę.

2.    Liczba dzieci  nie może przekroczyć 25.

3.    Godzina zajęć  trwa 60 minut. Zajęcia dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i trwają 30 minut.

4.    Oddział przedszkolny jest jednostką feryjną, działa jako integralna część szkoły podstawowej.

5.    Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest nauczycielem jednostki feryjnej.

6.    Czas pracy oddziału to 7.30 – 13.00. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.

1)   Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, w tym czasie  realizuje się podstawy programowe wychowania przedszkolnego:

a)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

c)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)     pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

7.    Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN.

8.    Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

9.    Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.

10.    W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych, nie podaje leków, z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy.

11.    Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

12.    Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

13.    W oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii w wymiarze 1 godziny w tygodniu (, z dziećmi 3-4 letnimi –2 razy po  15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat - 2 razy po 30 minut).

14. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe (nauka języka obcego).

15. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

 

 

§ 12.

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.    Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)   liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 13.

 

1.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2.  Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje dyrektor szkoły lub nauczyciel, bądź zespół nauczycieli powołanych przez dyrektora w tym celu.

3.  Przyjmuje się jako zasadę:

1)   Klasy I - III mają nie mniej niż 3, nie więcej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych dziennie (jako całe oddziały);

2)   Klasy IV - VI mają nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 godzin zajęć edukacyjnych dziennie (jako całe oddziały).

4.  Szczegółowy dzienny rozkład zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel i prowadzony jest w ramach zajęć zintegrowanych.

 

 

§ 14.

 

1.    Praca szkoły przebiega zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

2.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)   I okres - trwa od 1 września do końca tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych;

2)   II okres - trwa od pierwszego tygodnia zajęć po feriach zimowych do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

 

§ 15.

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i przyjętym zestawem programów nauczania w danej klasie.

1a. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1)   nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów;

2)   lub w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta;

3)   lub pomoc nauczyciela.

1b. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1)   nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów;

2)   lub w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta;

3)   lub pomoc nauczyciela.

2.    Liczebność oddziałów i zasadność podziału na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych kształtuje się odpowiednio do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznych szkół oraz ustaleń Organu Prowadzącego zawartych w arkuszu organizacji pracy szkoły.

3.    Dyrektor szkoły może corocznie dokonać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania .

4.    Podział na grupy dotyczy przedmiotów: wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe i język obcy. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych i  zajęć komputerowych  w  oddziałach  liczących  powyżej 24  uczniów  oraz  podczas  ćwiczeń.

1)      Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych:  zajęciach komputerowych,  i z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej lub stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

2)       Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów.. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

5.    Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

1)   I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna kl. I – III;

2)    II etap edukacyjny: kl. IV – VI.

6.    Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

7.    Liczba uczniów w klasach I – III może być zwiększona do 27 uczniów, w przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

8.    W przypadku zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I – III dyrektor szkoły jest obowiązany:

1)   dokonać podziału oddziału po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców lub

zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.

9.    Dyrektor może odstąpić od podziału na wniosek oddziałowej rady rodziców i za zgodą organu prowadzącego.

10.    Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

§ 16.

 

1.    Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)   w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2)   w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów tego samego etapu edukacyjnego: religia;

3)   w toku nauczania indywidualnego;

4)   w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, obozy wypoczynkowe w okresie ferii letnich.

2.    Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 KN przeznaczone są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

3.    Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

4.    Przerwy lekcyjne dostosowane są do potrzeb uczniów i trwają: przerwy międzylekcyjne 10 minut, a  przerwy obiadowe 15 minut.

5.    Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

6.    Zajęcia edukacyjne obowiązkowe trwają w godz. 8:15 - 14:40.

7.    Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe nie mogą trwać dłużej niż do godz. 18:30.

8.    Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

9.    Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.

10. Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się  w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki.

11. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów.

12. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach łączonych.

13. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole.

 

§ 17.

 

1.    Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w  szkole organizacji i kół  zainteresowań.

2.    Dopuszcza się możliwość wprowadzenia fakultatywnie (na życzenie rodziców) nauki języków obcych.

3.    Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

4.    Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

§ 17a.

Organizacja indywidualnego toku kształcenia.

 

1.   W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2.   Zezwolenie , o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.

3.   Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1)   rodzice  ucznia;

2)   wychowawca  oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia ( za zgodą   rodziców).

4.    Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

5.    Wychowawca  oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.

6.    Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

7.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.    Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

1)   w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)   jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

9.    Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny.

11.  Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

1)   uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

2)   złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji  z indywidualnego programu lub toku nauki.

12.    Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki , dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacjinie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

13.    Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

§ 18.

 

1.    W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa.

2.    Szkoła zapewnia uczniom z orzeczona niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)   odpowiednie warunki pobytu w szkole;

3)   realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)   zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

3.    Nauczanie specjalne prowadzone jest:

1)   w oddziale ogólnodostępnym;

2)   w oddziale integracyjnym.

4.    Rekrutacja uczniów do oddziału integracyjnego odbywa się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (niepełnosprawnych), wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5.    Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie powinna liczyć więcej niż 15 -20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą organu prowadzącego liczba ta może być mniejsza.

6.    W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego..

7.    W oddziale integracyjnym można dodatkowo zatrudnić specjalistów w zależności od potrzeb psychorozwojowych uczniów.

§ 19.

 

1.  Dopuszcza się dzierżawienie (wynajmowanie)w szkole lub na terenie szkoły miejsca pod działalność gospodarczą, po konsultacjach z władzami samorządowymi i Radą Rodziców.

2.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 

§ 20.

 

1.    Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno -  wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i dalszej edukacji, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.

2.    Czas pracy biblioteki i czytelni jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

2a. Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziałanie  z nauczycielami;

7) rozwijanie życia kulturalnego szkoły;

8) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

2b. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów   bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza

2c. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) systematyczna praca z uczniem.

3.    Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców i jest szkolnym centrum edukacji czytelniczej i medialnej wyposażonej w:

1)   podręczny księgozbiór;

2)   zbiór nagrań muzycznych na płytach CD i kasetach magnetofonowych;

3)   wideotekę;

4)   komputer z dostępem do Internetu;

5)   zbiór prenumerowanych czasopism.

4.    Uczniowie mogą korzystać z czytelni codziennie w godzinach pracy biblioteki.

5.    Dopuszcza się organizację obowiązkowych lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów i nauczyciela - bibliotekarza.

5a. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami;

2) nauczycielami i wychowawcami;

3) rodzicami;

4) innymi bibliotekami.

5b. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) gminą;

2) władzami lokalnymi;

3) ośrodkami kultury;

4) innymi instytucjami.

6.    Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli - bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

§ 20a.

 

GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI ORAZ MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE.

 

1.    Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

2.    Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły w osobnym regulaminie  szkolnym, na podstawie art. 22ad i 22ad Ustawy o Systemie Oświaty.

 

§ 21.

 

1.    W szkole istnieje świetlica szkolna. Jej działalność w danym roku szkolnym opiera się na planie pracy świetlicy szkolnej.

2.    W pracy z dziećmi nauczyciele realizują również program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

3.    Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, którzy  przebywają  w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu.

4.    Świetlica jest czynna w godzinach 12:00 – 15:00.

5.    Na wniosek rodziców szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

6.    Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 25 uczniów.

7.    Celem funkcjonowania świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji.

8.    Formy pracy świetlicy:

1)   zabawy i gry świetlicowe;

2)    czytelnictwo;

3)    zajęcia plastyczne;

4)   pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych;

5)   opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.

9.    Dopuszcza się prowadzenie zajęć opieki świetlicowej przez nauczycieli w ramach realizacji zadań określonych w art. 42 ust. Karta Nauczyciela.

 

§ 22.

 

1.    W celu wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła zapewnia  możliwość spożywania obiadów.

2.    Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

3.    Zasady odpłatności za posiłki regulują odrębne przepisy oraz ustalenia Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców .

4.    Uczniowie klas I-III spożywają posiłki w czasie przerwy obiadowej 10.50 – 11.05, zaś uczniowie klas IV – VI w czasie przerwy 11.50 – 12.05.

 

 

Rozdział 5

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

§ 23.

 

1.    Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 24.

 

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zaplanowaniu sposobów ich zaspokajania.

2.    Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów klas I - III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz rozpoznanie istniejących trudności bez względu na klasę.

3.    Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4.    W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę klasy, a w przypadku oddziału przedszkolnego -  dyrektora szkoły.

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów  i nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 25.

 

1.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2.    Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie jej formy, okresu udzielania oraz wymiaru godzin należy do wychowawcy klasy.

3.    Wychowawca klasy, a w przypadku oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi osobami, o których mowa w § 24 pkt. 1.

4.    Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

 

§ 26.

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)   ucznia;

2)   rodziców ucznia;

3)   nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   dyrektora szkoły;

5)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

6)   pomocy nauczyciela;

7)   pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej;

8)   pracownika socjalnego;

9)   asystenta rodziny;

10)    kuratora sądowego.

 

§ 27.

 

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom na każdej lekcji, w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

1)   klas terapeutycznych:

2)   zajęć rozwijających uzdolnienia:

3)   warsztatów;

4)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

5)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6)   porad i konsultacji;

7)   zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

8)   działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.

 

§ 28.

 

1.    Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

2.    Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

3.    Nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 29.

 

1.    Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

2.    Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

3.    Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.

4.    Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.

5.    Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

 

§ 30.

 

1.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

2.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.

3.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

4.    Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

5.    Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

 

§ 31.

 

1.    Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia nie może przekroczyć 8 uczniów.

2.    Liczba uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych nie może przekroczyć 8 uczniów.

3.    Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych wynosi do 5 uczniów.

4.    Liczba uczestników zajęć logopedycznych wynosi do 4 uczniów.

5.    Liczba uczestników zajęć socjoterapeutycznych wynosi do 10.

 

 

§ 32.

 

1.    Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów: pedagoga, logopedę, terapeutę pedagogicznego.

2.    W miarę potrzeb zatrudnia się innych specjalistów, posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 33.

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

9)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych  przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

 

 

 

§ 34.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

§ 35.

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2)   prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 36.

 

1.    Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1)   wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca klasy wystąpią o to z wnioskiem;

2)   pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły;

3)   w sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy Społecznej).

2.    Szkoła w swojej działalności współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Centrum Pomocy Rodzinie, Pełnomocnikiem burmistrza d/ s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami.

3.    W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sądu oraz funkcjonariuszami Policji itp.

 

Rozdział 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 37.

 

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy.

3.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do:

1)   poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej;

2)    rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych.

4.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek:

1)   poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych pracowników szkoły;

2)   przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.

 

§ 38.

 

1.    Nauczyciele realizują zadania wynikające z planu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, właściwą realizację zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

2.    Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy realizacja podstawowych funkcji szkoły w zakresie: dydaktyki, wychowania i opieki; w szczególności:

1)   dążenie do pełnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości;

2)   kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie jego godności osobistej, respektowanie jego praw;

3)   systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

4)   prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do realizacji wybranego programu nauczania, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, wybór odpowiedniego podręcznika;

5)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

6)   reagowanie na każdy przejaw agresji i zachowań patologicznych uczniów;

7)   informowanie kierownictwa szkoły, policji i innych służb o wszelkich przejawach niepożądanych zachowań uczniów szkoły na terenie jednostki oraz poza nią;

8)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a także przyczyn niepowodzeń szkolnych;

9)   prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

10)             dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach;

11)             wnioskowanie do dyrektora o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia;

12)             bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

13)             zachowanie jawności ocen dla uczniów i rodziców oraz uzasadnianie ich;

14)             systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów;

15)             współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu trudności, także zdrowotnych oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

16)             prowadzenie dokumentacji swojej pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

17)             czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich;

18)             realizowanie postanowień podjętych przez organa szkoły w ramach ich kompetencji;

19)             aktywny udział w życiu szkoły, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;

20)             dbałość o pomoce naukowe, sprzęt szkolny i powierzoną pracownię;

21)             przestrzeganie dyscypliny pracy;

22)             przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i ich rodziców;

23)             opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nim uczniów;

24)             uczestniczenie  w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki

25)             respektowanie prawa ucznia;

26)             natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

27)             zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;

28)             niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

3.    Nauczyciel ma prawo do:

1)   korzystania w swej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony właściwych instytucji oświatowych i naukowych;

2)   wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;

3)   właściwego wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację programu nauczania i wychowania;

4)   wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z poziomem wykształcenia i stażu pracy oraz osiąganych wyników pracy;

5)   awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według odrębnych  przepisów;

6)   uzyskiwania stopni awansu zawodowego;

7)   nagród jubileuszowych, nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

8)   urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

 

§ 39.

 

1.    Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2.    Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.

 

§ 40.

 

1.    W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego zakres obowiązków ustala dyrektor szkoły. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora, a w szczególności:

1)   Wypełnia czynności kierownicze w imieniu Dyrektora, działa w ramach udzielonych uprawnień;

2)   Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności;

3)   Organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno – wychowawczą;

4)   Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 41.

 

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

2.    Zadaniem zespołu jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole.

3.    Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. W zależności od potrzeb przewodniczący organizuje zebrania zespołu.

 

§ 42.

 

1.    Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

1)   zespół wychowawczy koordynujący pracę wychowawczą  i opiekuńczą  - cała Rada Pedagogiczna;

2)   zespół  edukacji wczesnoszkolnej;

3)   zespół humanistyczny;

4)   zespół matematyczno-przyrodniczy.

2.    Mogą być powołane inne zespoły problemowo - zadaniowe, zgodnie z potrzebą szkoły.

3.    Pracą zespołów, o których mowa w pkt.1. kieruje przewodniczący (lider) wybierany przez członków zespołu.

4.    Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na zebraniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.

5.    Plan pracy zespołu opracowany jest na dany rok szkolny, na podstawie programu nauczania i programu wychowawczego szkoły.

6.    Cele i zadania zespołu:

1)   Ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)   Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI oraz materiałów ćwiczeniowych;

3)   Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

4)   wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;

5)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;

6)   omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;

7)   opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;

8)   prowadzenie lekcji otwartych;

9)   wymiana doświadczeń;

10)    przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów,

11)    opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.

 

§ 43.

 

1.  Codzienną pracą oddziału szkolnego kieruje nauczyciel, któremu powierzono obowiązki wychowawcy klasy.

2.  W miarę możliwości organizacyjnych szkoły oraz celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres obejmujący odpowiednio:

1)   klasy I – III;

2)   klasy IV – VI.

3.  Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.

4.  Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)   z urzędu;

2)   na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3)   na wniosek rodziców lub opiekunów oraz uczniów danej klasy, który to wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna.

5.  Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)   otoczenie opieką indywidualną wychowanka;

2)   organizowanie różnorodnych form życia zespołowego wpływających na rozwój jednostki i integrujących cały zespół;

3)   tworzenie optymalnych warunków wspomagających proces uczenia się;

4)   współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w jego oddziale, w celu ustalenia sposobów wspomagających eliminowanie i zapobieganie trudnościom wychowawczym i dydaktycznym;

5)   utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami lub opiekunami, udzielanie im informacji, porad, wsparcia oraz wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów ich dzieci;

6)   włączanie i angażowanie rodziców lub opiekunów w sprawy życia klasy i szkoły;

7)   rozpoznanie warunków życia i nauki swoich wychowanków, sposobu spędzania czasu wolnego, wskazanie uczniów wymagających szczególnej opieki oraz podjęcie działań profilaktycznych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu;

8)   kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego wychowanków;

9)    dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie oraz przedkładanie sprawozdań z postępów edukacyjnych klasy na zebraniach Rady Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

10)             systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy;

11)             dbałość o wyposażenie i estetykę powierzonej mu sali.

6. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 44.

 

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)   planowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową;

2)   ustalenie ramowego rozkładu dnia;

3)   dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci;

4)   dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka;

5)   analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

6)   zapewnienie opieki logopedycznej dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy;

7)   zapewnienie zajęć korekcyjnych dzieciom z wadami postawy;

8)   informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach;

9)   współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych.

 

 

Rozdział 7

UCZNIOWIE I ICH RODZICE

 

§ 45.

 

1.    W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkające  w obwodzie szkoły. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.    Dopuszcza się możliwość spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające poza obwodem szkoły.

3.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7  lat  i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

4.    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone przez dyrektora, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4a. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej) lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

4b. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5.    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w stosunku do dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, podejmuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6.    Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

7.    Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8.    Liczbę miejsc w oddziałach ustala dyrektor w porozumieniu z organem   prowadzącym.

9.    Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej     podejmuje dyrektor szkoły.

10.              Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są według  rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej statutu.

11.              Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu  w Polsce, przyjmowani są według rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej statutu.

 

 

§ 46.

 

1.    Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

2.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w drodze postępowania rekrutacyjnego wg następujących kryteriów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

3.    W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

4.     Terminy przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015. Terminarz składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego:

1)  do 31 marca przyjmowanie zgłoszeń rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, do 15 kwietnia - wniosków pozostałych kandydatów;

2) nie później niż do 20 czerwca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

3) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych - składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia;

4) do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

5) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

6) do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora.

5.    Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej (jeśli posiadają) i numery telefonów rodziców kandydata, wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

§ 47.

 

1.    Wychowankowie oddziału przedszkolnego mają prawa wynikające z Konwencji  o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności prawo do:

1)   życzliwego traktowania, bez przemocy i gróźb;

2)   zabawy i gier;

3)   wyrażania własnego zdania i opinii;

4)   bezpiecznych warunków pobytu w oddziale;

5)   opieki nauczyciela;

6)   zwrócenia się o pomoc do nauczyciela;

7)   odpoczynku;

8)   rozwoju we własnym tempie.

2.    Wychowankowie mają obowiązek:

1)   odnosić się z szacunkiem do innych osób;

2)   używać zwrotów grzecznościowych;

3)   wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela;

4)   odnosić zabawki na swoje miejsce;

5)   szanować przedmioty należące do przedszkola i innych dzieci;

6)   pomagać kolegom i koleżankom.

 

§ 48.

 

1.    Uczniowie mają prawo do:

1)   zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3)   jasno określonych wewnątrzszkolnego oceniania;

4)    sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji  dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

5)    powtórzenia i ugruntowania wiedzy;

6)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)   opieki wychowawczej;

8)   bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

9)   ochrony i poszanowania własnej godności;

10)    życzliwości i podmiotowego traktowania;

11)    przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy;

12)    swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

13)     fakultatywnego nauczania religii (etyki);

14)     wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek;

15)    pomocy w przypadku trudności w nauce;

16)    korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych  przypadkach;

17)     korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

18)    korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych;

19)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz  działalność w organizacjach szkolnych;

20)    wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

21)    redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

22)    ochrony prywatności i tajemnicy życia rodzinnego przed środowiskiem rówieśniczym i osobami niezwiązanymi z opieką i wychowaniem dziecka;

23)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z   ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami;

24)    bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

25)    składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa;

26)    dostosowania warunków pisania  sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

27)             równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

 

 

§ 48a.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

1.    Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2.    Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

3.    Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

4.    Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5.    Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.

6.    Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.    Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8.    Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

9.    Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.     za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

11.     rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.

 

                                                                        § 49.             

 

Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły

 

§ 50.

 

Uczniowie mają obowiązek:

1)   przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach wewnątrzszkolnych;

2)   przestrzegania wszelkich zarządzeń dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;

3)   przestrzegania postanowień samorządu szkolnego.

 

§ 51.

 

Uczestnictwo w zajęciach szkolnych

1.    Na zajęcia lekcyjne uczeń przychodzi punktualnie, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym początek zajęć. Uczniowie czekają na zajęcia przed salą lekcyjną lub w miejscu do tego wyznaczonym. W oczekiwaniu na nauczyciela zachowują się w sposób spokojny i zdyscyplinowany.

2.    Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany, tj.:

1)   posiada niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne;

2)   powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał pracę domową zadaną przez nauczyciela.

3.    W razie niedopełnienia obowiązków określonych w pkt. 2 uczeń zgłasza

nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania.

4.    Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać polecenia nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami.

5.    Zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka. Wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą i szacunkiem. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów, okazywanie braku szacunku w stosunku do dorosłych i innych uczniów oraz zakłócanie przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie.

6.    Uczeń ma obowiązek nosić systematycznie dzienniczek ucznia oraz rzetelnie i terminowo przekazywać wszelkie informacje kierowane przez szkołę do rodziców; systematycznie informować rodziców (opiekunów) o wystawionej ocenie i uwagach wpisanych do dzienniczka ucznia

7.    Uczeń ma obowiązek terminowego dostarczania wychowawcy pisemnych usprawiedliwień nieobecności w szkole.

8.    Wszelkie istotne informacje przekazywane przez rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole powinny mieć formę pisemną w dzienniczku ucznia.

 

§ 52.

 

Zasady zachowania:

1.    Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, tj.:

1)   przestrzegać wszelkich ustaleń dotyczących zasad współżycia w zespole;

2)   rzetelne wypełniać zadania powierzone przez nauczycieli;

3)    realizować podjęte dobrowolnie zobowiązania;

4)   wykazywać aktywność w życiu szkoły i środowiska;

5)   wykazywać troskę o estetykę pomieszczeń, poszanowanie własności prywatnej i publicznej, w tym szczególnie szanowanie mienia szkolnego.

2.    Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, w tym:

1)   uczestniczyć i godnie zachowywać się podczas uroczystości szkolnych;

2)   szanować tradycje szkolne;

3)   godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.

3.    Uczeń powinien wykazywać dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez:

1)   niestwarzanie swoim zachowaniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

2)   reagowanie na krzywdę innych i wszelkie przejawy zła;

3)   nieuleganie nałogom;

4)   dbałość o higienę osobistą;

5)    zmienianie obuwia;

6)   noszenie właściwego stroju szkolnego: codziennego, galowego, gimnastycznego;

7)   odpowiednie zachowanie na przerwach (unikanie hałaśliwych niebezpiecznych zabaw).

4.    Ucznia powinno cechować godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, w tym:

1)   grzeczność i takt w kontaktach z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły;

2)   prawdomówność;

3)   okazywanie pomocy kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach życiowych;

4)   tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, wywodzących się z innej kultury i rasy, wyznających inną religię, poglądy, okazywanie im akceptacji, nieodrzucanie;

5)   niestosowanie przemocy;

6)   szacunek dla siebie i innych, własnej i cudzej pracy i jej wytworów.

5.    W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania  alkoholu, narkotyków i innych używek oraz palenia papierosów.

6.    W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych.

7.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania zakazów określonych w pkt. 5 i 6.

§ 53.

 

Warunki korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

1.    Telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne i inne wartościowe przedmioty uczeń może przynosić do szkoły wyłącznie na własną odpowiedzialność. Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności w razie ich zagubienia, zniszczenia ani kradzieży.

2.    Podczas zajęć lekcyjnych i innych oraz uroczystości szkolnych korzystanie  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych jest zabronione. Powinny być one w tym czasie wyłączone.

3.    W razie zauważenia przez prowadzącego zajęcia złamania zasady, o której mowa w pkt.2., ma on obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i przekazania go do depozytu do dyrektora szkoły. Urządzenia te zostaną zwrócone wyłącznie rodzicom ucznia.

§ 54.

 

1.    Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.

2.    Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Za bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole

podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli tej jednostki oraz w czasie przerw pomiędzy zajęciami odpowiedzialność ponoszą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub harmonogramem zastępstw i dyżurów.

4.    Za bezpieczeństwo uczniów, niezależnie od rodzaju zajęć prowadzonych poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel szkoły.

4a. Wycieczki organizuje się  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135 - 10539 - Poz. 1516.)

4b. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

1) jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych;

2) jeden opiekun na 10 osób ( w przypadku dzieci do 10 roku życia) i jeden opiekun na 20 osób ( w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia), w innego rodzaju wycieczkach;

3) jeden opiekuna na 10 lub 20  osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły;

4) jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;

5) jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie;

6) jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;

7) jeden opiekun na 10 – 13 osób na wycieczkach rowerowych.

5.    Nauczyciele pełnią dyżury w czasie trwania przerw pomiędzy zajęciami edukacyjnymi według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny, zgodnie z odrębnym regulaminem dyżurów.

6.    Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym Dyrekcję, wychowawców i nauczycieli.

7.    Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku szkolnego z zasadami bezpieczeństwa na terenie budynku szkolnego i poza szkołą. Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym.

8.    Nauczyciel w przypadku stwierdzenia zagrożenia postępuje zgodnie z właściwą procedurą.

9.    Opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem korzystania z pracowni; kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu.

10.    Zasady bezpiecznego zachowania na salach gimnastycznych i boiskach szkolnych określają odrębne regulaminy.

11.    Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

12.    Zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów:

1)   nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez uzgodnienia z wychowawcą, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę klasy, który podejmuje stosowne działania;

2)   opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły (w tym również zajęcia na basenie) oraz w trakcie wycieczek jedno - lub kilkudniowych, wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią: kierownicy wycieczek, nauczyciele – wychowawcy oraz inni nauczyciele. Zgodę  na organizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

3)   w czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad dziećmi mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć;

4)   w przypadku dodatkowych zajęć, których nie organizuje  szkoła, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka całkowicie przejmuje osoba lub firma prowadząca zajęcia;

5)   obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy;

6)   uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli przez cały czas pobytu na terenie szkoły, z wyjątkiem:

a)    uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych, opłacanych przez rodziców organizowanych przez inne podmioty,

b)   uczniów, którzy znaleźli się na terenie szkoły z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w szkole w danym dniu.

7)   z ważnych, uzasadnionych przyczyn wychowawca lub nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu. Zasady określa odrębna procedura.

13.              Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili  opuszczenia przez nich terenu szkoły i wyjścia do domu.

14.              Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy.

15.              W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.

16.              Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren jednostki.

 

§ 54a.

 

1.    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.

2.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3.    Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.

4.    Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.

5.    Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa.

6.    Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców

7.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę.

8.    Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi oddziału lub innemu pełniącemu dyżur w szatani od godziny 8.15.

 

§ 55.

 

1.    Rodzice uczniów mają prawo do:

1)   występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej sprawie dotyczącej dziecka;

2)   zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły oraz kryteriami ocen z każdego przedmiotu;

3)   uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach:

a)     na wywiadówkach,

b)   podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c)    w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4)   uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej;

5)   uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;

6)   uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

7)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami);

8)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

9)   udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych;

10)             wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

2.    Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez:

1)   udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych;

2)   współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego;

3)   wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców.

3.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.

4.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

5.    Rodzice dziecka ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce i są zobowiązani do współpracy ze szkołą i realizowania zaleceń nauczycieli.

6.    Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka.

7.    W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej (również sądu) o ochronę dziecka.

8.    Organy szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w działalność na rzecz i dla dobra szkoły.

9.    Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez dzieci określają ogólne normy postępowania cywilnego. Za  szkody wyrządzone przez dzieci do 13 roku życia  w czasie pobytu dziecka w szkole ponosi personel szkoły, zobowiązany do nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem  426 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Oczywiście, jeżeli rodzice poczuwają się do odpowiedzialności i chcą naprawić szkodę, mogą to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła przyjęła z ich strony odpowiednie świadczenie.

 

§ 56.

 

1.    Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2.    Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

3.    Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):

1)   znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy;

2)    znajomość przepisów prawa szkolnego;

3)   uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;

4)   możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka.

4.    Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:

1)   zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą;

2)   spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją;

3)   spotkania rodziców z zespołem nauczycieli danej klasy;

4)   indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;

5)    kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym;

6)   przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami;

7)   kontakty telefoniczne nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic;

8)   zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek;

9)   zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;

10)              w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia  przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami);

11)             wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).

5.    Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych  z uczniami.

6.    Rodzice, poprzez Radę Rodziców mogą przedstawiać opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:

1)   dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia;

2)   organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

 

 

Rozdział 8

KARY I NAGRODY

 

§ 57.

 

1.    Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)   rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;

2)   pracę na rzecz szkoły;

3)   wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce.

2.    Ustala się następujące formy nagród:

1)   pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;

2)   pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;

3)   pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów;

4)   pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców;

5)   dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa;

6)   list pochwalny;

7)   stypendium za wyniki w nauce zgodnie z obowiązującym regulaminem;

8)   nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców;

9)   w klasach IV-VI świadectwo z wyróżnieniem jeśli średnia ocen promujących

10)              do klasy programowo wyższej – począwszy od czwartej – lub zapewniających ukończenie szkoły wynosi co najmniej 4,75 oraz jeśli ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

§ 58.

 

1.    Ustala się następujące formy karania uczniów:

1)   upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy;

2)   rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem;

3)   upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy;

4)    upomnienie lub nagana dyrektora na apelu wobec całej szkoły z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest wychowawca;

5)    rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły w obecności rodziców i pedagoga;

6)   zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas;

7)    przeniesienie  do klasy równoległej;

8)    wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:

a)    kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b)   ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie).

9)   wnioskowanie do sądu o przydzielenie uczniowi kuratora sądowego lub o umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

 

§ 59.

 

1.    Uczeń może odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców w ciągu  7 dni od wymierzenia kary (na piśmie). Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni.

1a. O udzielonych   karach   regulaminowych  szkoła   powiadamia   rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

2.    Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, pedagog.

3.    Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania (biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą), o czym informuje się ucznia na piśmie.

4.    Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

5.    Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

 

§ 60.

 

Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:

1)   spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi rodzicami;

2)   spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych rodziców bądź pedagoga szkolnego;

3)   nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły przy współudziale wychowawcy klasy;

4)   nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców;

5)   zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu Rady Rodziców;

6)   sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

§ 61.

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu.

 

 

§ 61a.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie  u  ucznia  umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

9) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;

10) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami;

11) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.                                               

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 61b.

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1)    wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;

2. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotu.

 

§ 61c.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 61d.

 

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.

 

§ 61e.


OCENIANIE BIEŻĄCE

 

1.    Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1)   sprawdziany/klasówki:

a)    należy ustalić liczbę sprawdzianów w półroczu i podać do wiadomości ucznia,

b)   zapowiadać je z tygodniowym wyprzedzeniem,

c)     powinny być poprzedzone powtórzeniem,

d)   po sprawdzianie powinno być omówienie wyników i poprawa,

e)    przed przystąpieniem do sprawdzianu nauczyciel powinien zapoznać ucznia z kluczem oceniania, który nie może ulec zmianie po sprawdzeniu pracy,

f)    czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela maks. 1  tydzień,

g)   uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej odpowiedzią ustną lub  pisemnie                    w czasie lekcji lub w czasie pozalekcyjnym. Termin poprawy nie powinien przekraczać 1 tygodnia,

h)   uczniowie nieobecni są zobowiązani do zaliczenia pracy na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

i)     uczeń ma prawo do wglądu w pracę i zapoznania się z błędami a także wyjaśnienia ich przez nauczyciela,

j)     nauczyciel przechowuje sprawdziany do końca roku szkolnego,

k)    uczeń może mieć najwyżej trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

2)   sprawdziany krótkie/kartkówki:

a)    powinny obejmować materiał  nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji,

b)   czas pisania nie powinien przekraczać 20 min.

3)   wypowiedzi ustne:

a)    jasność i precyzja wypowiedzi,

b)   stopień wyczerpania tematu,

c)    umiejętność argumentowania, uzasadniania, wnioskowania lub podejmowania prób w tym zakresie,

d)   swoboda w operowaniu wiedzą przedmiotową,

e)     wykorzystanie wiedzy zdobytej wcześniej, na innych przedmiotach lub w toku samodzielnej lektury.

4)   prace domowe:

a)    nauczyciel sprawdza wykonanie pracy domowej,

b)   na ferie i święta nauczyciele nie zadają pracy domowej.

5)   wytwory twórczości dziecięcej,

6)   ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych,

7)   aktywność na lekcji,

8)   projekty grupowe,

9)   aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, zawodach.

2.    Uczeń powinien być oceniany systematycznie, najmniej 3 oceny w półroczu.

3.    Elementem oceny ucznia jest samoocena.

4.    Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 61f.

 

1.    Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków - nie dłuższy niż dwa tygodnie.

2.    Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ciągu okresu po dwa  razy ze wszystkich przedmiotów. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję był zapowiedziany sprawdzian oraz zadań domowych długoterminowych / czytanie lektury, projekt, referat itp./. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji.

3.    Sprawdzianu nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w wyznaczonym terminie, bez porozumienia z uczniem.

4.    Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.

5.    Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

6.    Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

7.    Przy ustaleniu oceny z  wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

9.     Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

10.              Jeżeli okres  zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

 

§ 61g.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

1.    Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego  kulturze  osobistej w szkole i poza nią,  udziale  w  życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów, i innych osób.

2.     Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.

3.    Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

1)   wzorowe    -           wz;

2)   bardzo dobre -       bdb;

3)   dobre          -           db;

4)   poprawne   -           pop;

5)   nieodpowiednie -   ndp;

6)   naganne      -           ng.

4.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

5.    Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6.    Uczeń, u którego stwierdzono (na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania albo opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej) zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania z uwzględnieniem wpływu zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

7.    Ocena zachowania  powinna uwzględniać w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 61h.

1.    W  treści oceny zachowania mieści się:

1)   stosunek ucznia do obowiązków szkolnych rozumiany jako uczestnictwo w różnych pracach związanych z procesem uczenia się i stosunek do podstawowego obowiązku jakim jest nauka, a wyrażający się w:

a)    systematycznym i punktualnym  uczęszczaniu na lekcje i inne zajęcia,

b)   systematycznym  przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i czynnym w nim udziale,

c)    rozwijaniu własnych zainteresowań.

2)   kultura osobista  ucznia, czyli możliwe do zaobserwowania zewnętrzne przejawy zachowania określające jego umiejętność współżycia w grupie, sposób bycia, wrażliwość na estetykę i dbałość o zdrowie przejawiające się w:

a)    takcie i kulturze w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

b)   życzliwości w stosunku do otoczenia,

c)    umiejętności właściwego wyrażania swoich myśli i przekonań,

d)   kulturze słowa,

e)    dbałości o wygląd zewnętrzny,

f)    zachowania higieny osobistej,

g)   stosownym  stroju, fryzurze, ozdobach,

h)   przestrzeganiu  zasad bezpieczeństwa,

i)     ochrony  zdrowia własnego i innych,

j)     nie stwarzaniu zagrożeń i  reagowaniu na zagrożenia,

k)   postawie wobec nałogów i uzależnień.

3)   postawa moralna i społeczna wykazująca:

a)    stosunek ucznia do kolegów i otaczającej rzeczywistości,

b)   sumienność, uczciwość, uczynność, poczucie odpowiedzialności,

c)    rzetelność w wykonywaniu zadań,

d)   poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,

e)    reakcja na przejawy zła,

f)    pomoc kolegom w nauce i innych sytuacjach życiowych,

g)   uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, środowiska,

h)   aktywny udział  w życiu klasy, przejawianie inicjatyw,

i)     godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.

2.    Ocenę wzorową  otrzymuje uczeń,  który:

1)   nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień;

2)   wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole;

3)   aktywnie rozwija swoje możliwości (kółka zainteresowań, samorząd uczniowski, działalność sportowa) w szkole i poza szkołą w miarę możliwości;

4)   na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych     i uczniów;

5)   wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

6)   szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany;

7)   godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach;

8)   osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości;

9)   dba o kulturę słowa i właściwie reaguje na przejawy agresji słownej;

10)             inicjuje pomoc w nauce, chętnie pomaga kolegom również w innych sprawach życiowych;

11)             nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień.

3.    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  który:

1)    nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień;

2)   jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków;

3)   aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły;

4)   zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko;

5)   poszerza wiedzę w kołach zainteresowań;

6)   systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;

7)   dba o estetyczny wygląd swój i klasy;

8)   używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów;

9)   na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych    i uczniów;

10)             słabym pomaga w nauce, kolegom w rozwiązywaniu problemów;

11)             nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień.

4.     Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który:

1)   nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień;

2)    w stosunku do swoich możliwości osiąga dość wysokie wyniki;

3)   pozytywnie reaguje na propozycje nauczycieli dotyczące dodatkowych zajęć w zakresie niektórych przedmiotów;

4)   jest zwykle taktowny życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie  kultury słowa, umie dyskutować;

5)   zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły  zastrzeżenia;

6)   zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę;

7)   nie stwierdza się u niego żadnych nałogów;

8)   uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybić godności  własnej i innych osób, szanuje własną, i cudzą pracę, mienie publiczne, i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom;

9)   angażuje się w prace na rzecz zespołu, wykonuje powierzone mu prace i zadania;

10)             czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, które stara się wykonywać solidnie.

5.     Ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, który:

1)   ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 10);

2)   w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki;

3)   uzupełnia wiedzą zdobywaną  podczas lekcji do poziomu niezbędnego do uzyskania pozytywnych  ocen;

4)   zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie i dyskusji;

5)   kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną  dbałość o higienę;

6)   lekceważy niektóre zagrożenia, ale reaguje pozytywnie na zwracane uwagi;

7)   zachowanie ucznia wskazuje na kontakt z nałogami, ale deklaruje on chęć poprawy;

8)   zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach  międzyludzkich lub nie zareagował na ewentualny przejaw zła, naraził na nieznaczny uszczerbek  mienie publiczne albo prywatne;

9)   niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów.

6.    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje  uczeń, który:

1)   jest nieuczciwy w stosunku do kolegów i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy;

2)   stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną;

3)   nie uzupełnia zaległości w nauce;

4)   nie wywiązuje się z powierzonych mu prac;

5)   niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;

6)   często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie;

7)   opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się.

7.    Ocenę  naganną  otrzymuje uczeń, który:

1)   notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

2)   w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki;

3)   ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły;

4)   używa wulgarnych słów, kłamie;

5)   niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;

6)   wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje;

7)   ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników;

8)   jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób;

9)   nie dba o higienę, często jest niestosownie ubrany i nie reaguje na zwracane mu uwagi;

10)             zachowanie  wymaga interwencji policji.

8.    W klasach I-III szkoły podstawowej  ocena  zachowania jest oceną opisową.

9.    W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

10.              Uwagi końcowe:

1)   oceny wzorowej nie może mieć uczeń, który naruszył chociażby jedno kryterium;

2)   w każdej z ocen dopuszcza się nieznacznie uchybienia w zakresie 1-2  kryteriów z wyjątkiem zachowania wzorowego;

3)   w szczególnych przypadkach, jeżeli po ustaleniu oceny uczeń dopuścił się rażącego czynu, ocena  zachowania  może ulec zmianie;

 

 

§ 61i.

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ  ZACHOWANIA

 

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły                                  z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania w ciągu 2 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

2.    Wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:

1) wychowawca oddziału;

3) zespół nauczycieli uczących w danym oddziale (minimum 50 % uczących nauczycieli);

4) pedagog szkolny;

 5)  przedstawiciel samorządu klasowego.

3.    Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym (okresie), uwzględniając w szczególności sytuacje:

1)   rodzinne;

2)   zdrowotne;

3)   okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana.

4.    W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę roczną (śródroczną) zachowania w terminie na 3 dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 61j.

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1.    Za przewidywaną ocenę klasyfikacyjną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z ustalonym terminem.

2.    Uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych                                                   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przewiduje się tylko w wyniku ustalenia przez nauczyciela  rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej wyższej niż ocena niedostateczna.

3.    Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności w ciągu 2 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

4.    Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i ustną. Jest przeprowadzone przez  trzyosobową  komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

5.    Ze swej pracy komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, pytania (zadania praktyczne), opinia komisji  o utrzymaniu oceny zaproponowanej przez nauczyciela lub wniesienie propozycji  z uwzględnieniem wyniku pracy komisji o ponowne rozpatrzenie oceny.

6.    Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 61k.

 

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACYJNYM

 

1.    Ocena obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1)   sprawności językowej: słuchania, mówienia, czytania i pracy z tekstem, pisania;

2)    umiejętności matematycznych i wiadomości praktycznych;

3)   umiejętności społeczno-przyrodniczo- kulturalnych;

4)   umiejętności artystycznych, manualnych i ruchowych;

5)   rozwoju fizycznego, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo;

6)   rozwoju społeczno-emocjonalnego.

2. W procesie oceniania nauczyciele biorą pod uwagę następujące aspekty:

1)   indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu treści programowych;

2)   stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości    i umiejętności;

3)   umiejętności rozwiązywania problemów;

4)   opinię i orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej.

3. Roczna i śródroczna  ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.

4. W ocenianiu bieżącym w klasach I - III stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

 

 

6

Uczeń:

·       umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane
            z tematyką lekcyjną oraz życiem społecznym

·       aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę

·       jest systematyczny

·       jest zawsze przygotowany do lekcji

·       sięga do różnych źródeł informacji

·       sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami

·       zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem

·       opanował wiedzę wykraczającą poza program

5

 

 

Uczeń :

·       podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych

·       aktywnie pracuje na lekcji

·       jest systematyczny

·       przygotowany do lekcji

·       rozwija swoje zainteresowania

·       operuje zdobytymi wiadomościami

·       kończy pracę w przewidzianym czasie

·       opanował wiedzę przewidzianą w programie

4

Uczeń :

·       aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje
            problemowe

·       aktywnie pracuje na lekcji

·       jest systematyczny

·       jest przygotowany do lekcji

·       przejawia i rozszerza zainteresowania

·       właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości

·       kończy pracę w przewidzianym czasie

3

Uczeń :

·       pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela

·       jest mało systematyczny

·       nie zawsze jest przygotowany do lekcji

·       nie przejawia aktywności na lekcji

·       nie opanował w pełni koniecznych, podstawowych wymagań
            programowych

·       wymaga stałej motywacji do pracy

2

Uczeń :

·       pracuje na lekcji za stałą pomocą nauczyciela

·       jest niesystematyczny

·       jest często nieprzygotowany do lekcji

·       jest bierny na lekcji

·       nie opanował koniecznych wymagań programowych

·       zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie

1

Uczeń:

·      zazwyczaj nie pracuje na zajęciach

·      najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji

·      nie bierze udziału w zajęciach

·      nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań
            programowych

·      nie wykazuje chęci do pracy

     

                                                                                                                                                                                           

§ 61l.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA W I ETAPIE EDUKACYJNYM

 

1.    Kryteria oceny zachowania dla klasy I, II, III.

1)   Stosunek do pracy i obowiązków:

a)    przestrzega ustalonych zasad wypowiadania się  na zajęciach,

b)    nie przeszkadza innym na lekcji,

c)    podporządkowuje się zakazom i nakazom,

d)   troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów przy organizowaniu zabaw,

e)    jest punktualny.  

2)   Kultura osobista:

a)    stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach życiowych,

b)   nie używa wulgarnych słów,

c)     jest koleżeński i uczynny,

d)   dba o higienę własną,

e)    szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny,

f)    odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników.

3)   Zaangażowanie w życie społeczne:

a)    włącza się do zabaw i gier oraz przestrzega ich reguł,

b)   pomaga młodszym i mniej sprawnym,

c)    potrafi współpracować w grupie,

d)   przerwy spędza z kolegami ale nie zakłóca odpoczynku innym.

2.    Bieżąca ocena dokonywana jest w oparciu o stałą obserwację i kontrolę  szkolnych osiągnięć ucznia.

3.    W celu zgromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach ucznia prowadzi się:

1)   karty z oceną opisową po I półroczu;

2)   karty obserwacji w dzienniku;

3)    świadectwa z oceną opisową;

4)   dziennik lekcyjny;

5)   arkusze ocen.                          

4.    Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

 

§ 61m.

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

1.    Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV - VI ustala się w stopniach wg skali:

1)   stopień celujący                 cel       6,

2)   stopień bardzo dobry                   bdb      5,

3)    stopień dobry                               db        4,

4)    stopień dostateczny                     dst       3,

5)   stopień dopuszczający       dop      2,

6)   stopień niedostateczny      ndst     1.

2.    W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych  dopuszcza się rozszerzenie skali ocen o „plusy” i  „minusy” przy ustaleniu ocen bieżących.

3.    Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)    posiadł wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

b)   biegle posługuje  się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadanie wykraczające poza wymagania edukacyjne tej klasy lub

c)    osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu  wojewódzkim (regionalnym, powiatowym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu w danej klasie oraz

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte wymaganiami edukacyjnymi, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone podstawowymi oraz częściowo ponadpodstawowymi wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie  oraz

b)   poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował zakres wiadomości i umiejętności  określonych podstawowymi  wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie  oraz

b)   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)   stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w opanowaniu wymagań edukacyjnych , ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

b)   rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6)   stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń który:

a)    nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

b)   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

§ 61n.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w  oddziałach klas I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

12. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

13. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

14. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

15. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 61o.

INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VI przekazywane są rodzicom w formie pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej .

3. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji           do dziennika lekcyjnego;

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.

4.  Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.

5. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.

 

§ 61p.

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać   komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania winno odbyć się:

1)   zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących    szkołę podstawową;

2)   na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia       edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 61q.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust. 6

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin..

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.

17.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

19. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sięnieklasyfikowany".

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

 

 

§ 61r.

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z   których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z   tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca   września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 61s.

PROMOWANIE

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego

2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.

15. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

 

§ 61t.

Przepisy przejściowe

 

1.      Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej i  w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

2.      Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3.      Dziecko, o którym mowa w ust. 2, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

4.      Dziecko, o którym mowa w ust. 2, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

 

Rozdział 9

SZTANDAR, CEREMONIAŁ

 

§ 62.

1.    Szkoła posiada sztandar i  wewnątrzszkolny ceremoniał.

2.    Sztandar:

1)   wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych  i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;

2)   w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI;

3)   przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.

3.    Dzień Edukacji Narodowej - 14 października to dzień galowy, bez zajęć

dydaktycznych:

4.    Formy obchodów DEN ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.    Tekst roty ślubowania:

1)   uczniów klas I:

"Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie ślubuję: sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,

ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły."

2)   absolwentów:

"Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ślubuję: aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia szkoły, którą dziś opuszczam, ślubuję: czcić zawsze pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę, ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem"

6.    Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagą państwową:

1)    święta państwowe i narodowe i lokalne.

7.    Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując z  organem prowadzącym szkołę oraz miejscowymi organizacjami w Kałuszynie.

 

 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 63.

 

1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 64.

 

1.    Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.    Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

3.    Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować wszystkie organy szkoły.

4.    Dyrektor szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian i poprawek.

5.    Statut jest dostępny u wicedyrektora, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

6.    Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne  ze statutem.

 

 

 

Statut zatwierdzony uchwałą nr 7/15/16. Rady Pedagogicznej z dnia 24 VIII 2016r.