Nawigacja

Różne Ubezpieczenie dziecka

Informacje dla rodziców

Warszawa, 8 listopada 2018 roku       

                                                                                      

Szanowni Państwo,
         Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 Z wyrazami szacunku

 

 

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

 

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
    z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
i gotowość współpracy z samorządami.

 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

Informator jest do pobrania tutaj -(Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf).

Dla chętnych szkoła zapewnia wersję papierową.

       

ANALIZA ANKIET

       We wrześniu 2016 r. grupa 37 uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Koszewnicy rozpoczęła naukę w naszej szkole. Po prawie roku nauki chcieliśmy dowiedzieć się jak decyzję o posłaniu dzieci do szkoły w Kałuszynie oceniają ich rodzice.  W tym celu w kwietniu 2017 r. do  27 rodzin została skierowana ankieta mająca poznać opinie na temat funkcjonowania naszej szkoły. Ankieta była anonimowa.  Do szkoły wróciło 21 wypełnionych ankiet. Odpowiedzi na postawione pytania wyglądają
następująco :

1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/ny z wyboru naszej szkoły? 21 odpowiedzi to „tak” Dlaczego?

- bo to dobra szkoła

- panuje w niej doskonała atmosfera

- dziecko bardzo dobrze się n niej czuje, zostało bardzo miło przyjęte przez nauczycieli

 i uczniów

- spełnia wymagania pod względem nauki i dyscypliny

- dziecko ma większe możliwości rozwoju

- dobre warunki lokalowe i warunki dojazdu ( miła pani dowożąca)

- dziecko chętnie chodzi do szkoły, wraca zadowolone, dobrze się uczy

- dziecko czuje się bezpiecznie, jest docenione

- jest dużo wycieczek, zajęć dodatkowych

- spełniła wszystkie moje oczekiwania

 -miła relacja dziecko- nauczyciel – rodzic

- bardzo mili pracownicy

2. Czy Pani/ Pana dziecko miało trudności związane z adaptacją w nowej szkole? 20 rodziców wybrało odpowiedź „nie”, jeden napisał „ na początku”.

 Na kolejne pytania – „Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania dzieci, czy zapewnia odpowiednie warunki do nauki, czy w szkole podejmuje się starania, aby dzieci miały poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości, czy nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z rodzicami” wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi twierdzącej.

      Z jakich form wsparcia wychowawczego korzystają ankietowani? 16  rodziców wybrało odpowiedź – „wychowawca i nauczyciele współpracują z rodzicami”, 13 – „ szkoła oferuje pomoc pedagoga”, 3 – „ szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji np. poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”, 3 – „ opieka socjalna”, 8 – „ dyrektor współpracuje z rodzicami”, 7 – „ szkoła oferuje pomoc logopedy”.

     Wszyscy ankietowani są wystarczająco poinformowani przez szkołę na temat sukcesów/ trudności dzieci, wszyscy uważają, że warunki lokalowe szkoły są odpowiednie.

      Badani rodzice są zadowoleni z wyposażenia szkoły w pomoce naukowe, komputery, książki, przybory sportowe. Są też pewni, że szkoła zapewnia bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, przerw, wycieczek i wyjść poza szkołę.

   20 rodziców jest zadowolonych z organizacji dowozu i bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, jeden  - nie.  

    Wszyscy badani poleciliby naukę w naszej szkole znajomym poszukującym szkoły dla swojego dziecka. Jako argument za tym padały następujące stwierdzenia:

 - miła i przyjazna atmosfera

- pomocny dyrektor, fajni nauczyciele

- bezpieczna, dobra szkoła

-  wysoki poziom nauki, profesjonalna kadra

 - szkoła rozwija zainteresowania

 - szkoła pracuje dla dzieci nie dla siebie, pomaga się rozwijać, szkoła jako budynek jest bardzo atrakcyjna, dyrekcja nie neguje potrzeb dzieci, wspiera je

 - dziecko chętniej pracuje nad lekcjami, jest zachęcane do pracy

Jakie wady i zalety ma nasza szkoła?

Do zalet badani zaliczyli: 

- dziecko ma większe możliwości rozwoju – fizycznego i psychicznego

- szkoła ma dobrego p. dyrektora, który dba, by szkoła była na wysokim poziomie, odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, ma bardzo dobre podejście do dzieci

- szkoła ma mnóstwo kół zainteresowań, każde dziecko może rozwijać swoje talenty, zainteresowania

- jest jedna zmiana nauki

- jest dużo konkursów, które zmuszają dzieci do myślenia i pracy twórczej

- widać, że szkoła się rozwija, są boiska z wyposażeniem sportowym, hala, gabinet pielęgniarki, wyjazdy na wycieczki, na basen

 - dobra komunikacja z rodzicami

- szkoła rozwija potrzeby ucznia, uczniowie nie czują się w niej obco, nauczyciele przyjmują do siebie uwagi, potrafią je dostosować do potrzeb dzieci

 - nie ma podziału Kałuszyn – Koszewnicy

 - bardzo dobra kadra nauczycieli i pracowników

- każde dziecko jest traktowane w indywidualny sposób

 - dyrektor i nauczyciele zawsze znajdą czas, by porozmawiać z dziećmi, rodzicami, bardzo chętnie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień na każde pytani – szkoła jest ładna, duża, bezpieczna.

 

Wady szkoły według rodziców to:

 - liczne klasy ( w porównaniu ze szkołą w Koszewnicy, gdzie klasy liczyły 7-10 uczniów)

utrudniają nauczycielom dotarcie do wszystkich uczniów w takim samym stopniu

 -  brak nadzoru nad dziećmi na przystanku, w czasie gdy czekają na autobus po zajęciach

 

Ostatnie pytanie otwarte pozwalało rodzicom uczniów wyrazić swoje opinie, które nasunęły się po wypełnieniu ankiety. Oto , co rodzice napisali:

 - jestem zadowolona z wyboru szkoły, ja i dziecko nie chcemy już innej

 - takich szkół powinno być więcej

 - boję się o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu

- nasza decyzja była trafiona i szybka między innymi dzięki podejściu p. dyrektora, który nam nie odmówił i przyjechał do nas. Jesteśmy zadowoleni i wdzięczni również za transport

 - uważam, że to była dobra decyzja, by moje dziecko zmieniło szkołę. Żadna szkoła na terenie gminy Kotuń nie ma takich możliwości rozwoju dziecka niż NASZA NOWA SZKOŁA. I oby to się nie zmieniło.

 

 

 

 Warszawa,  20 marca 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

 

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Jednocześnie proszę o zorganizowanie spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks
i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań,
a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się
z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo.

Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców
z zagrożeniami płynącymi z uczestnictwa we wspomnianej grze, szczególnie tymi tragicznymi. Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne. Podejmowane działania nie powinny
w żaden sposób przyczyniać się do reklamy wyżej wymienionej gry wśród dzieci.

Proszę również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności
w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

 Poniżej przekazuję informacje zamieszczam dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

 

Gdzie można uzyskać pomoc?

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą
z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

 

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania
z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się
w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

 

na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów. W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018  do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Uprzejmie informuję, że w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają  się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych" oraz innymi materiałami dostępnymi pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/. Materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronnie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Dodatkowo, w Ministerstwie Edukacji powstaje Zespół, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie.

Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.

 

Na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano
i opisano również 133 hasła/definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl  działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

 

Dziękując Państwu za dotychczasowe uwrażliwianie uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetu proszę o dalsze działania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku

Maciej Kopeć

/ – podpisany cyfrowo/
Podsekretarz Stanu

 
 

[1] Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.

[2] Dz. U., poz. 59.

[3] Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.

[4] The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015.

[5] Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

[6] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.

[7] Dostępnymi pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/. Materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronnie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano
i opisano również 133 hasła/definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl  działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Dyrekcja Szkoły Podstawowej zawiadamia, iż w dniu  31 marca 2017 r. na terenie naszej szkoły planowana jest akcja strajkowa pracowników oświaty.

W zwiazku z powyższym :

- działania szkoły mogą być ograniczone do zajęć opiekuńczych,

- mogą wystąpić zmiany w organizacji pracy szkoły,

- praca szkoły w tym dniu może zostać przeorganizowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 grudnia 2016r. o godz. 16.00  w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim (ul. Kopernika 9) odbędzie się spotkanie dla rodziców dotyczące reformy oświaty orgaznizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.