Nawigacja

Weź udział w konkursie

ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin konkursu na esej

„Pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość. Żydzi w Kałuszynie”

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.      Organizatorami konkursu są Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

2.      Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i kulturą Żydów w Kałuszynie.

 

ADRESACI KONKURSU

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

2. Dopuszczalne jest wsparcie merytoryczne, językowe, stylistyczne i frazeologiczne przez  osoby inne.

3. Prace nie będą weryfikowane pod kątem ich samodzielności.

 

 

ZASADY KONKURSU

 

1.      Do konkursu przyjmowane są prace podpisane przez jednego autora, ucznia Szkoły Podstawowej w Kałuszynie (prace zbiorowe nie będą oceniane).

2.      Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi esej. Możliwe jest przesłanie tylko jednej pracy przez jednego autora.

3.      Esej należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sp@kaluszyn.pl podając w tytule „esej” oraz dostarczony do dyrektora szkoły wydruk komputerowy pracy.

4.      Wysłanie pracy na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz zgodą jego opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.  z 2018 poz. 1000).

5.      W konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące  zwycięzcami innych konkursów.

6.      Uczeń poprzez udział w konkursie i przesłanie pracy wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie pracy lub jej części oraz tłumaczenie na język obcy.

7.      Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.

8.      Przesłany esej musi w nagłówku zostać opatrzony godłem (znakiem graficznym). Do eseju należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, z   danymi autora pracy konkursowej:

a.       imię i nazwisko,

b.      klasa,

c.       adres zamieszkania

d.      telefon kontaktowy .

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 

  1. Oficjalne ogłoszenie konkursu: 25 października 2018 r.

  2. Ostateczny termin dostarczania prac: 25 stycznia 2019r.

  3. Ogłoszenie wyników konkursu: marzec 2019 r.

  4. Uroczyste wręczenie nagród:  maj 2019r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  w  Warszawie podczas X Dnia Kultury Żydowskiej „Miasteczka Dwóch Kultur”.

 

 

NAGRODY

 

1.      Autorom pięciu najlepszych prac Komisja konkursowa przyzna nagrody:

I miejsce- 1500 zł

II miejsce- 750 zł

III miejsce- 300 zł

IV miejsce-200 zł

V miejsce- 150 zł.

2.Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmian w przydziale nagród.

3.Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

1.      Esej nadesłany na konkurs musi spełniać następujące warunki:

a.       zostać napisany w języku polskim,

b.      być przygotowany w formie elektronicznej w formacie Word,

c.       objętość pracy nie może być mniejsza niż 3 strony maszynopisu,

d.      mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 2000 znaków ze spacjami na stronę, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5).

2.      Do konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną dostarczone w postaci wydruku komputerowego i  dodatkowo przesłane na adres e-mail szkoły.

 

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

1.      Oceny nadesłanych prac dokona komisja w składzie:

         Monika Krawczyk- Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

         Jakob Lyssak- przedstawiciel społeczności żydowskiej

         Emil Noiński- pracownik naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego  w Sulejówku

         Marek Pachnik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

2.      Powołana komisja konkursowa oceniając eseje będzie brała  pod uwagę następujące kryteria:

a. zgodność z tematyką konkursu,

b. zawartość merytoryczną pracy,

c. pomysłowość autora,

d. styl i język pracy,

e. dodatkowe walory (np. wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie).

3.      Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

 

Regulamin do pobrania - regulamin_konkursu_na_esej.docx

Konkurs "Kartka dla Niepodległej"

Uczestnicy Konkursu mają do wyboru 2 formy prac konkursowych:

1.    Literacka – napisanie życzeń dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości;

2.    Graficzna – z wykorzystaniem grafiki komputerowej (programy graficzne, np.: Paint, Gimp, itp.).

 

Regulamin konkursu diecezjalnego dla dzieci szkół podstawowych kl. I-VI

Regulamin_konkursu_diecezjalnego_2018_kl._I-VI_0.docx

szablon_godla.pdf

 

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

22 - 26 PAŹDZIERNIKA TYDZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ     

         Z okazji święta zapraszamy czytelników do udziału w imprezach organizowanych przez bibliotekę.

 22.10  Szkolne eliminacje   
       KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA  POEZJI I PROZY
      
  (  godz.910 kl. I – III;      godz.1005 kl. IV –VII )

23.10.

  • LOTERIA FANTOWA
  • KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI

 

24.10. KONKURS CZYTELNICZY dla klas II-IV; V-VI.
         KONKURS 
PLASTYCZNY dla klas 0 – I (na prace czekamy do 31 .10.)
        „LEGENDY POLSKIE ZNAM – SUPER NAGRODĘ MAM”

 25.10    KONKURS NA PRZEBRANIE ZA BOHATERA JEDNEGO Z UTWORÓW B. PRUSA

 

ZAPRASZAMY TAKŻE WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

  • Literackim na opowiadanie dla klas VII – VIII
     
    „Bohaterowie nowel B. Prusa jako mieszkańcy współczesnego Kałuszyna”
  • Plastycznym – „Moja wizja godła Polski”. Na prace przestrzenne, wykonane techniką dowolną  czekamy do końca października

Biblioteka szkolna ogłasza całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika kl. I – III, IV - VI, VII - VIII. 

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w czerwcu spośród uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek i prawidłowo rozwiązali test dotyczący znajomości najpopularniejszych wśród uczniów pozycji.

   

   

SZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (KL. IV- V)
I NA MULTIMEDIALNĄ OPOWIEŚĆ (KL. VI - VIII)
PT. "NIEPODLEGŁA JUBILATKA"

 

Cele konkursu:

·          zainteresowanie uczniów setną rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości;

·          rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz wykorzystanie multimediów;

·          promowanie talentów młodzieży;

·          motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Adresaci:

- konkurs grafiki komputerowej  - chętni uczniowie klas IV - V;

- konkurs na multimedialną opowieść (prezentację multimedialną, projekt multimedialny lub film) - chętni uczniowie kl. VI - VIII.

Zadanie konkursowe:

kl. IV - V 

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnym programie graficznym na temat "Niepodległa Jubilatka". Praca nie może zawierać gotowych elementów pobranych z internetu, musi być w całości samodzielna.

Terminy: Pracę należy oddać do dnia 5.11.2018r. (poniedziałek) do Pani Katarzyny Kwiatek.
Kto może, drukuje swoją pracę w formacie A4 i w takiej formie przekazuje ją na konkurs. Dodatkowo należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą.
Kto nie ma możliwości wydruku swojej pracy, przynosi plik w wersji elektronicznej (na płycie, na pendrivie, przesyła mailem). Wtedy w nazwie pliku należy podać swoje dane: imię, nazwisko i klasę.

 

Ocenie podlegać będzie:

§   zgodność z tematem

§   estetyka wykonania pracy

§   umiejętność wykorzystania zasobów programu graficznego

§   odpowiednia kompozycja

 

kl. VI - VIII

·          Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, projektu multimedialnego lub filmu na temat "Niepodległa Jubilatka".

·          Prezentacja powinna być zapisana w programie Microsoft Office Power Point/Open Office, a w przypadku filmu w formacie AVI, WMV, MPEG-4. Projekt multimedialny może być wykonany np. w PhotoStory lub MovieMaker.

·          Czas trwania multimedialnej opowieści - do 3 minut.

·          Terminy: Pracę zapisaną na płycie CD, DVD lub na pendrive należy oddać do dnia 5.11.2018r. (poniedziałek) do Pani Izabeli Borucińskiej.

·          Nośnik z podpisaną pracą konkursową powinien zawierać oprócz właściwej prezentacji/filmu, także dodatkowe elementy w niej wykorzystywane (muzyka, dźwięk, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach. 

 

Ocenie podlegać będzie:

§  zgodność z tematem

§  ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 

§  umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

§  wrażenia artystyczne. 

 

Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszelkie informacje na stronie konkursu
Więcej informacji: na stronie konkursu.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Konkursy powiatowe i międzyszkolne w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim
 
Szanowni Państwo,
 
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim jest organizatorem konkursów powiatowych i międzyszkolnych. Pragniemy, aby promowana była w ten sposób wiedza i rozwijane zainteresowania i uzdolnienia  młodzieży powiatu mińskiego.
 
Prosimy o zapoznanie się z terminami organizowanych konkursów:
 
XV Powiatowy Konkurs "Doskonały matematyk" dla uczniów klas II - III:  etap szkolny: 11 IV 2018, etap powiatowy: 19 V 2018;
 
XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV - VII:   etap szkolny: 11 IV 2018, etap powiatowy: 19 V 2018;
 
XI Powiatowy Konkurs Historyczny:    etap szkolny:  1 III 2018, etap powiatowy: 29 III 2018;
 
VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV - VII:   etap szkolny: 2 III 2018, etap powiatowy: 23 III 2018;
 
IV Powiatowy Konkurs "Zdrowo o bezpiecznie"   etap szkolny:  20 II 2018, etap powiatowy: 14 III 2018 ;
 
Międzyszkolny Konkurs "Z ortografią za pan brat":   etap szkolny:  27 III 2018, etap powiatowy: 19 IV 2018;
 
Konkurs literacki poświęcony życiu i twórczości H. Sienkiewicza:  etap szkolny: 5 IV 2018, etap powiatowy: 25 IV 2018;
 
V Powiatowy Integracyjny Konkurs literacko - plastyczny "Razem poza horyzont" dla uczniów klas I - VII:   23 IV 2018;
 
IV Powiatowy Dzień Integracji pod hasłem "Razem raźniej" dla uczniów klas I - III:  24 IV 2018.
 
Zapraszamy do zapoznawania się ze szczegółową ofertą naszych konkursów, która będzie dostępna na stronie internetowej szkoły sp6.edu.pl.
 
Liczymy, że jak co roku reprezentantów Państwa szkoły w poszczególnych konkursach nie zabraknie. Zapraszamy serdecznie i życzymy licznych sukcesów!
 
Z poważaniem - organizatorzy konkursów.