Nawigacja

Statut szkoły (w tym WSO) Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny Regulaminy Procedura zwalniania uczniów z zajęć wdżr RODO Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Monitoring

Dokumenty szkoły

Statut szkoły (w tym WSO)

 

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOLESŁAWA PRUSA

W KAŁUSZYNIE

 

 

 

 

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

· Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa, im. Bolesława Prusa zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

     niniejszego statutu.

2. Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

3. Szkoła jest szkołą publiczną, a w jej skład wchodzą: szkoła podstawowa oraz szkoła filialna.

4. Nazwa szkoły filialnej to Szkoła Filialna w Chrościcach.

5. Siedzibą szkoły jest budynek w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn.

6. Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa osiem lat.

7. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

8. Nauka w szkole filialnej obejmuje klasy I – III oraz oddział przedszkolny.

9. Kontynuacja nauki w klasach IV – VIII odbywa się w szkole macierzystej.

10. Nauczyciele szkoły filialnej wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły macierzystej.

11. Dokumentacja dotycząca działalności jednostki znajduje się w szkole macierzystej.

12. W skład obwodu szkoły włączone są miejscowości: Kałuszyn, Abramy, Kazimierzów, Olszewice, Patok, Ryczołek, Szymony, Wity, Chrościce, Kluki, Szembory, Wólka Kałuska, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Zimnowoda, Wąsy, Falbogi, Mroczki, Milew, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Leonów, Stare Groszki, Nowe Groszki, Piotrowina, Sinołęka.

13. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kałuszyn.

14. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn.

15. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

§ 2

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,

3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,

4) Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

5) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

6) Organie Prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Kałuszyn,

7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Warszawie.

8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

10) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

11) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

12) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

13) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

14) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

15) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

16) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

17) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

18) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające się po za programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

19) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający w Szkole Podstawowej, im. Bolesława Prusa w Kałuszynie;

20) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;

21) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

22) zdalnym nauczaniu – należy przez to rozumieć nauczanie na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

 

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

§ 4

1.                     Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa w § 1 ust. 1 przy współpracy z rodzicami poprzez:

1)                    zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

2)                    przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)                    zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)                    umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowania;

5)                    wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

6)                    wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych;

7)                    wychowanie ku wartościom i kształtowanie postaw.

2.                     Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.

 

§ 5

Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1)                    w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i  religijnej:

a)   wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,

b)   niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,

c)   wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

d)   swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

e)   swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

2)                    w  zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

a)   indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebującego,

b)   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,

c)   udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

d)   objęcie ucznia specjalistyczną pomocą zgodną z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;

3)                    w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań, talentów, kreatywności i aktywności uczniów poprzez:

a)   tworzenie kół zainteresowań, zespołów, zajęć SKS

b)   prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,

c)   organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów,

d)   realizację projektów edukacyjnych;

4)                    w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad  uczniami:

a)   prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,

b)   organizowanie zajęć integracyjnych,

c)   zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu  nauki,

d)   współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

e)   współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,

f)   współpracę z organami policji i straży  pożarnej,

g)   składanie na zebraniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,

h)   zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,

i)   umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,

j)   zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy;

5)                    w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę realizowanie działań zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek Szkolnych

6)                    w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:

a)   współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,

b)   objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym:

¾      kamery monitoringu wizyjnego są umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku,

¾      monitoring jest prowadzony nieprzerwanie przez całą dobę,

¾      zapis ze wszystkich kamer jest przechowywany w pamięci kamer przez 3 miesiące

¾      odczytu zapisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora,

¾      nagrania mogą być użyte w celu wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

c)   pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,

d)   zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

e)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)   omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą,

g)   szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

h)   uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,

i)   dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

j)   umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,

k)   ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie,

l)   przestrzeganie praw ucznia,

m)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,

n)   współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim, Sądem Rodzinnym w Mińsku Mazowieckim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

7)  W szkole, za pośrednictwem strony www. portal.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

 

§ 6

1.                     Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

2. Szkoła prowadzi zajęcia w sposób stacjonarny, zdalny lub mieszany.

3.                     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)         obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)         dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)                     zajęcia z języka obcego  nowożytnego  innego  niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b)                    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)         zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)         zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)         zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym związane z rozwijaniem kreatywności i aktywności uczniów;

6)         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

4.                     Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia zdalne.

5.                     Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

6. W szkole obowiązuje regulamin korzystania z dziennika elektronicznego.

 

§ 7

1.        Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.

2.        Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3.        Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.

4.        Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

5.        Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje w szczególności:

1)                    wspomaganie naturalnego rozwoju,

2)                    kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane,

3)                    profilaktykę zachowań ryzykownych,

4)                    korekcję deficytów i urazów.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 8

1.  Organami szkoły są:

1)  dyrektor szkoły,

2)  rada pedagogiczna,

3)  samorząd uczniowski,

4)  rada rodziców.

2.  W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, dla którego zakres zadań i kompetencji opracowuje dyrektor szkoły.

3.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

4.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

§ 9

1.  Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.  Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)  podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3)  dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)  zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3.  Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)  kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)  realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)  współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)  odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,

9)  stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)  zawieranie umów z wolontariuszami na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym,

11)  występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

12)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

13)  wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

14)  wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

15)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

16)  dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

17)  podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

18)  przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły,

19)  zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

20)  organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

21)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

22)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom,

23)  ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

24)  realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4.  Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1)  kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami,

2)  decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3)  decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)  występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6)  sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7)  odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8)  tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)  zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

5.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6.  Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7.  Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

8.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor.

9. Dyrektor szkoły:

1) Sprawdza czy  uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

2) ustala i  wdraża we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;

5) ustala z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikacji tego zestawu;

6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzeby modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikacji tego programu;

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

12 przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

13) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia.

14)Dyrektor szkoły  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zawiesza zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

15) Dla  uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor może  wystąpić o zawieszenie dla nich zajęć w formie tradycyjnej.

 

§ 10

1.    Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2.    Do jej kompetencji stanowiących należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

7)    przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian

8)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

9)    delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

10)  występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

11)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

12) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7.Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

8.Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. 
W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady.

 

§ 11

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie Tornister,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i wolontariatu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

§ 12

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

7. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 13

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

§ 14

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. Dbają o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.

3. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład  zespołu rozstrzygającego  zaistniały problem,

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołów,

4. Spory między organami szkoły rozwiązywane wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

5. Stronaposzkodowanaw pierwszej kolejności winna się zwrócić do stronyprzeciwnejz prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

6. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

7. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane na zebraniach rady pedagogicznej,

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu domediatora”.

2) konflikt dyrektorrada rodziców:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

a) spory pomiędzy dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzygane między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzygane na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 15.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. W szkole filialnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych ze względu na trudne warunki demograficzne.

3. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.

4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

5. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania dla grup uczniów innych niż oddziały i klasy, w zależności od potrzeb i możliwości technicznych.

 

§ 16.

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci 3, 4 i 5-letnich do oddziału przedszkolnego w szkole filialnej.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego.

4. Oddział przedszkolny jest jednostką feryjną, działa jako integralna część szkoły podstawowej.

5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest nauczycielem jednostki feryjnej.

6. Godzina zajęć trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

7. W oddziale przedszkolnym organizuje się zajęcia dodatkowe:

1) religia (wg odrębnych przepisów),

2) język angielski,

3) logopedia,

4) gimnastyka korekcyjna.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 min.,

2) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–4 osobowych zespołach,

3) gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w grupach w zależności od potrzeb i posiadanych środków w arkuszu organizacyjnym szkoły.

9. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

10. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 8.45 – 9.00

obiad: 11.15 – 11.30

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.

12. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

13. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

14. W oddziale przedszkolnym mogą być zorganizowane w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacyjne,

3) zajęcia specjalistyczne zgodnie z potrzebami dzieci.

15. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

16. Dziecko w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką nauczyciela, który jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.

17. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane przez rodziców.

18. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nie wyda dziecka osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

 

 

§ 17.

1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1) I półrocze  zaczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i i kończy się dnia 31 stycznia.

2) II półrocze trwa od 1 lutego do ostatniego dnia roku szkolnego.

2.  Klasyfikacja półroczna i semestralna odbywa się w terminie ustalonym w kalendarzu roku szkolnego z zachowaniem terminów ustalonych w prawie oświatowym.

                                                                                              § 18.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według odrębnego, dostosowanego planu zajęć.

 

§ 19.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym,

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Przerwy są dostosowane do potrzeb uczniów i trwają: przerwy międzylekcyjne 10 minut, przerwy obiadowe 15 minut.

5. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.15 – 15.30.

6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbycie zajęć edukacyjnych w sobotę, w przypadku odpracowania ich z innego dnia tygodnia.

7. Naukę religii lub etyki organizuje się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.

8. Dla mniejszej liczby uczniów organizuje się lekcje religii w grupach międzyoddziałowych.

9. Uczniowie, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki, przebywają w tym czasie w bibliotece szkolnej lub na świetlicy.

10. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, umieszczane w planie lekcji jako ostatnie.

11. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 

§ 20.

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 21.

1.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów,

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

4) gimnastykę korekcyjną,

5) zajęcia logopedyczne,

6) zajęcia sportowe, w tym: wyjazdy na basen,

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po uprzednim przedłożeniu pisemnej zgody rodziców.

5. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

 

§ 22.

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 23.

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

e) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

f) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 24.

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. W pracy z dziećmi nauczyciele realizują również program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

3. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, którzy  przebywają  w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu.

4. Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 – 8.15;  12.00 – 15.30.

5. Na wniosek rodziców szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

6. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 25 uczniów.

7. Celem funkcjonowania świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji.

8. Formy pracy świetlicy:

1) zabawy i gry świetlicowe,

2)  czytelnictwo,

3)  zajęcia plastyczne,

4) pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych,

5) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 25.

1. W celu wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła zapewnia możliwość spożywania obiadów.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i radą rodziców.

3. Szkoła może wystąpić do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§ 26.

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Ustalenie formy, okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin należy do wychowawcy klasy, który współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami i specjalistami, a także poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

4. Dyrektor może wyznaczyć inna osobę niż wychowawca, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia IPET , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności,

2) niedostosowania społecznego,

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) szczególnych uzdolnień,

5) specyficznych trudności w uczeniu się,

6) zaburzeń komunikacji językowej,

7) choroby przewlekłej,

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) niepowodzeń edukacyjnych,

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych  z wcześniejszym kształceniem za granicą.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) porad i konsultacji.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom specjaliści, w szczególności: pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi oraz nauczyciele.

 

§ 27.

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, jeżeli rodzice lub wychowawca klasy wystąpią o to z wnioskiem;

2) pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły;

3) w sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

§ 28.

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły, w szczególności: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, OPS, Policją, Sądem-Wydział Rodziny i Nieletnich, Pełnomocnikiem burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami.

2. Celem współpracy jest:

1) uzyskanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 29.

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

2. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

1) znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy,

2) znajomość przepisów prawa szkolnego,

3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat dziecka,

4) możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka.

3. Formami kontaktów szkoły z rodzicami uczniów są:

1) zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą – 3-4 razy w ciągu roku szkolnego,

2) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

3) kontakty telefoniczne,

4) korzystanie z dziennika elektronicznego: analizowanie ocen i frekwencji dziecka, odbieranie wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

4. W przypadku poważnych zagrożeń dotyczących ucznia przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub innego nauczyciela z rodzicami. Lista kontaktowa  znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie szkolnej pielęgniarki

5. Kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej w dzienniku lekcyjnym.

6. Indywidualne spotkanie rodziców z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

 

§ 30.

1. Szkoła może organizować oddziały sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne, integracyjne i specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 31.

1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.

2. Za planowanie i koordynację działań odpowiada doradca zawodowy zatrudniony w szkole.

3. Doradztwo zawodowe polega na:

1) prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

3) gromadzeniu, aktualizowaniu i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

4) współpracy z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4. Szczegółowe zasady organizacji doradztwa zawodowego określa odrębny dokument.

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 32.

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły, określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

§ 33.

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora.

2. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje przydział czynności i uprawnień, a w szczególności:

1) wypełnianie czynności kierowniczych w imieniu dyrektora,

2) organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,

3) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,

4) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 34.

Obowiązki wychowawcy oddziału

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych  i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

7. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

8. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 35.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania,

3) właściwe organizowanie procesu nauczania,

4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) reagowanie na każdy przejaw agresji i zachowania patologiczne uczniów,

9) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów,

10) indywidualizowanie procesu nauczania,

11) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,

12) troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

13) pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

14) prowadzenie dokumentacji swojej pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

15) czynny udział w życiu szkoły, pracach zespołów nauczycielskich i zadaniowych, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,

16) przestrzeganie dyscypliny pracy,

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i ich rodziców.

 

§ 36.

1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1) planowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową;

2) ustalenie ramowego rozkładu dnia;

3) dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci;

4) dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka;

5) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

6) zapewnienie opieki logopedycznej dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy;

7) zapewnienie zajęć korekcyjnych dzieciom z wadami postawy;

8) informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach;

9) współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych.

 

§ 37.

1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

3.Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Do zadań psychologa w  szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole i w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.  Do zadań nauczyciela wspierającego należy w szczególności:

1)   prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych  oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

2)   prowadzenie  wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3)   uczestniczenie , w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4)   udzielanie  pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

5)    prowadzenie  zajęć odpowiednich  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia);

6)    uczestniczy w zespole opracowującym IPET.

7) prowadzenie dokumentacji.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

 3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynowanie jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego   opracowywanego na każdy rok szkolny

7.

1) Każdy specjalista zatrudniony w szkole prowadzi dziennik zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oświatowego.

2) Dokumentację badań i czynności uzupełniające prowadzone przez specjalistę umieszczane w indywidualnej teczce ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym.

8. 

1) W Szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2) Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, o której mowa w odrębnych przepisach.

3) Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności udzielanie pomocy doraźnej w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz czuwanie nad prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia dzieci i młodzieży.

 4) Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Sprzeciw musi być złożony w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

9. Organizacja opieki stomatologicznej.

1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po uprzednim zawarciu porozumienia przez organ prowadzący szkołę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.

2. Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej po uzyskaniu informacji o zakresie opieki stomatologicznej.

3. Rodzice, którzy nie wyrażą zgody na opiekę stomatologiczną muszą złożyć sprzeciw w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę stomatologiczną.

 

§ 38.

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 39.

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie budynku i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

§ 40.

1. W szkole działają zespoły, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

2. Zadaniem zespołu jest w szczególności:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału.

3. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. W zależności od potrzeb przewodniczący organizuje zebrania zespołu.

 

§ 41.

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe:

1) zespół edukacji wczesnoszkolnej,

2) zespół humanistyczny,

3) zespół matematyczno – przyrodniczy,

4) zespół wychowawczy.

5) zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia,

6) przygotowywanie uroczystości w szkole,

7) opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania konkursów w szkole.

4. Zespoły opracowują plany pracy, które przewodniczący przedstawiają dyrektorowi do 10 września każdego roku szkolnego.

5.Opracowanie sprawozdania z pracy zespołów i przedstawienie podczas posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej I- półrocze i na koniec roku szkolnego.

6. Zgodnie z potrzebami szkoły, mogą być powołane inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 42.

1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

8) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju:

a) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;

b) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami;

c) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 43.

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;

2. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 44.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego, ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 45.

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

1) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie w/w dokumentacji, w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.

3) udostępnianie dokumentacji odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.

 

§ 46.
OCENIANIE BIEŻĄCE

1.  Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

2.  Zachowanie ucznia na lekcji  nie może stanowić kryterium  oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

3.  Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

4.  Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:

1)  nauczyciel  zobowiązany  jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

2)  w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe;

3)  zasada zawarta w pkt  2. nie  dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych;

4)  prace klasowe, sprawdziany powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 7 dni;

5)  sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są przekazywane uczniowi i jego rodzicom.

6)  uczniowie mogę pisać kartkówki, które obejmują ostanie trzy tematy lekcyjne i trwają 15 minut.

7)  uczeń może otrzymać ocenę za wypowiedź ustną z ostatnich trzech tematów lekcyjnych.

8)  uczeń może otrzymać ocenę za pracę domową, aktywność na lekcji, projekty grupowe

9)  uczeń może otrzymać ocenę za aktywność pozalekcyjną np. udział w konkursach, zawodach, kołach zainteresowań.

Tabela - Oznaczenia form sprawdzania wiedzy i umijętności ucznia w dzienniku elektronicznym.

Forma oceniania

Oznaczenie ocen w dzienniku elektronicznym - kolor

Sprawdzian/Praca klasowa

czerwony

Kartkówka

zielony

Odpowiedzi ustne

niebieski

Aktywność

pomarańczowy

Zadania

złoty

Inne

żółty

Praca domowa

fioletowy
 

Przewidywana ocena śródroczna

jasnoszary

Ocena śródroczna

ciemnoszary

Przewidywana ocena roczna

jasnoróżowy

Ocena roczna

ciemnoróżowy

 

5. Uczeń powinien być oceniany systematycznie, najmniej 3 oceny w półroczu.

6. Elementem oceny ucznia jest samoocena.

7. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

8.  Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu okresach i stanowić podstawę jego promocji.

9.  Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych z prac klasowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

10.W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty:

Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

Ocena

Progi procentowe

niedostateczny

0% - 29%

niedostateczny +

30% - 34%

dopuszczający -

35% - 39%

dopuszczający

40% - 45%

dopuszczający +

46% - 49%

dostateczny -

50% -53%

dostateczny

54% - 64%

dostateczny +

65% - 69%

dobry -

70% - 74%

dobry

75% -80%

dobry +

81% - 84%

bardzo dobry -

85% - 87%

bardzo dobry

88% - 91%

bardzo dobry +

92% - 95%

celujący -

96% - 99%

celujący

100%

 

§ 47.

1. Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków - nie dłuższy niż dwa tygodnie.

2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ciągu półrocza po dwa razy ze wszystkich przedmiotów. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję był zapowiedziany sprawdzian oraz zadań domowych długoterminowych / czytanie lektury, projekt, referat itp./. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji.

3. Sprawdzianu nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w wyznaczonym terminie, bez porozumienia z uczniem.

4. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.

5. Przy ustaleniu oceny z  wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 48.

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

1.Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej w szkole i poza nią, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów, i innych osób.

2.Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.

3.Ocenianie zachowania ucznia w klasach IV -VIII odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

Lp.

Nazwa oceny

Skrót oceny

1

wzorowa

wz

2

bardzo dobra

bdb

3

dobra

db

4

poprawna

popr

5

nieodpowiednia

ndp

6

naganna

ng

 

4.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

5. 
1) 
Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania na
10 dni roboczych przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2) Wychowawca wystawia ocenę z zachowania na 3 dni przed śródrocznym/rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej

6.  Uczeń, u którego stwierdzono (na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania albo opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej) zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania z uwzględnieniem wpływu zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

7.  Ocena zachowania  powinna uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)  okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 49.

1. W treści oceny zachowania mieści się:

1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych rozumiany jako uczestnictwo w różnych pracach związanych z procesem uczenia się i stosunek do podstawowego obowiązku jakim jest nauka, a wyrażający się w:

a) systematycznym i punktualnym  uczęszczaniu na lekcje i inne zajęcia,

b) systematycznym  przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i czynnym w nim udziale,

c) rozwijaniu własnych zainteresowań.

2) kultura osobista  ucznia, czyli możliwe do zaobserwowania zewnętrzne przejawy zachowania określające jego umiejętność współżycia w grupie, sposób bycia, wrażliwość na estetykę i dbałość o zdrowie przejawiające się w:

a) takcie i kulturze w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

b) życzliwości w stosunku do otoczenia,

c) umiejętności właściwego wyrażania swoich myśli i przekonań,

d) kulturze słowa,

e) dbałości o wygląd zewnętrzny,

f) zachowania higieny osobistej,

g) stosownym stroju, fryzurze, ozdobach,

h) przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,

i) ochrony zdrowia własnego i innych,

j) nie stwarzaniu zagrożeń i reagowaniu na zagrożenia,

k) postawie wobec nałogów i uzależnień.

3) postawa moralna i społeczna wykazująca:

a) stosunek ucznia do kolegów i otaczającej rzeczywistości,

b) sumienność, uczciwość, uczynność, poczucie odpowiedzialności,

c) rzetelność w wykonywaniu zadań,

d) poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,

e) reakcja na przejawy zła,

f) pomoc kolegom w nauce i innych sytuacjach życiowych,

g) uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, środowiska,

h) aktywny udział w życiu klasy, przejawianie inicjatyw,

i) godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)      jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;

2)      osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości;

3)      zawsze jest przygotowany do lekcji;

4)      rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

5)      stanowi wzór kulturalnego zachowania;

6)      nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);

7)      jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;

8)      zawsze zmienia obuwie, dba o higienę i schludny wygląd;

9)      jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować;

10)    rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie;

11)    w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje.

 3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dodatkowo:

1)                   przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

2)                   nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;

3)                   jest punktualny, spóźnienia wynikają tylko ze zdarzeń losowych;

4)                   cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

5)                   jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

6)                   godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

7)                   jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło.

4.Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który:

1)         osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości;

2)         poprawnie, ale niewyróżniająco przestrzega podstawowych obowiązków szkolnych:

3)         nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych,

4)         po otrzymaniu uwagi dąży do poprawy,

5)         tylko sporadycznie spóźnia się na lekcje (do 2 spóźnień);

6)         włącza się w życie szkoły i klasy, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

7)         zmienia obuwie a jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

8)         nie używa wulgarnych słów;

9)         zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły);

10)      dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych;

11)      nie przejawia agresji słownej i fizycznej;

12)      szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;

13)      dba o honor i tradycje szkoły;

14)      motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

15)      stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, zachowanie ulega poprawie po zwróceniu uwagi,

16)      nie ma nałogów i nie używa żadnych środków odurzających.

5.Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

1)        uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału;

2)        motywowany nie podejmuje dodatkowych działań;

3)        pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela;

4)        zdarzają mu się nieusprawiedliwione godziny – łącznie do 5, spóźnienia – łącznie do 5 w ciągu semestru

5)        nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

6)        nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

7)        poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

8)        szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia);

9)        nie jest arogancki i wulgarny wobec innych członków społeczności szkolnej;

10)    wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się  w jego środowisku;

11)    nie popadł w konflikt z prawem;

12)    ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;

13)    nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów;

14)    reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

6. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go przynajmniej jeden z niżej wymienionych przypadków:

1)    wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

2)    opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

3)    notorycznie spóźnia się na zajęcia;

4)    uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;

5)    nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

6)    dopuszcza się łamania norm społecznych lub prawnych;

7)    charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek    i kolegów, często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

8)         wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

9)         niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

10)      jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;

11)      nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania;

12)      nie wykazuje poczucia winy i skruchy;

13)      często wymaga interwencji wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę.

7.  Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

1)    swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia,

2)    nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,

3)    demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),

4)    uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu prowokuje innych przez dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

5)    swoim zachowaniem demoralizuje innych oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań;

6)    świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

7)    naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

8)    wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc);

9)    przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje;

10)  ulega nałogom;

11)  zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów;

12)  zachowanie wymaga interwencji policji

13)  stosuje przemoc fizyczna lub psychiczną wobec kolegów i koleżanek

8.W klasach I-III szkoły podstawowej  ocena  zachowania jest oceną opisową.

9.W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

10.Uwagi końcowe:

1) oceny wzorowej nie może mieć uczeń, który naruszył chociażby jedno kryterium;

2) w każdej z ocen dopuszcza się nieznacznie uchybienia w zakresie 1-2  kryteriów z wyjątkiem zachowania wzorowego;

3) w szczególnych przypadkach, jeżeli po ustaleniu oceny uczeń dopuścił się rażącego czynu, ocena  zachowania  może ulec zmianie.

 

§ 50.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania w ciągu 2 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

2. Wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:

1) wychowawca oddziału;

2) zespół nauczycieli uczących w danym oddziale (minimum 50 % uczących nauczycieli);

3) pedagog szkolny;

4) przedstawiciel samorządu klasowego.

3. Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym (okresie), uwzględniając w szczególności sytuacje:

1) rodzinne;

2) zdrowotne;

3) okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana.

4. W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę roczną (śródroczną) zachowania w terminie na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 51.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Za przewidywaną ocenę klasyfikacyjną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z ustalonym terminem.

2. Uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przewiduje się tylko w wyniku ustalenia przez nauczyciela  rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej wyższej niż ocena niedostateczna.

3. Uczeń lub rodzic ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności w ciągu 2 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

4. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i ustną. Jest przeprowadzone przez  trzyosobową  komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

5. Ze swej pracy komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, pytania (zadania praktyczne), opinia komisji  o utrzymaniu oceny zaproponowanej przez nauczyciela lub wniesienie propozycji z uwzględnieniem wyniku pracy komisji o ponowne rozpatrzenie oceny.

6. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 52.

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACYJNYM

1.   W klasach I-III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2.  Roczna i śródroczna  ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.

3.  Ocena obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1) sprawności językowej: słuchania, mówienia, czytania i pracy z tekstem, pisania;

2)  umiejętności matematycznych i wiadomości praktycznych;

3) umiejętności społeczno-przyrodniczo- kulturalnych;

4) umiejętności artystycznych, manualnych i ruchowych;

5) rozwoju fizycznego, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo;

6) rozwoju społeczno-emocjonalnego.

4.  W procesie oceniania nauczyciele biorą pod uwagę następujące aspekty:

1) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu treści programowych;

2) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości  i umiejętności;

3) umiejętności rozwiązywania problemów;

4) opinię i orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej.

5.         W bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych stosuje się sześciostopniową skalę ocen w postaci cyfr, informując o tym uczniów i rodziców uczniów:

- otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności obejmują program danej klasy;

1)         umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyka lekcyjna oraz życiem społecznym, aktywnie pracuje na lekcji, chętnie i samodzielnie wykonuje dodatkowe prace, jest systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć;

2)         sięga do różnych źródeł informacji

3)         sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami

4)         zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem

5- otrzymuje uczeń,  który opanował większość wiadomości i umiejętności obejmujących program danej klasy

1)         samodzielnie wykonuje zadania, sporadycznie popełnia błędy

2)         podejmuje się rozwiązywania sytuacji problemowych związanych z tematyka lekcyjną

3)         aktywnie pracuje na lekcji

4)         jest systematyczny przygotowany do zajęć

5)         rozwija swoje zainteresowania

6)         kończy pracę w przewidzianym czasie

7)         bardzo dobrze operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami

4 – otrzymuje uczeń, który aktywnie pracuje podczas zajęć

1)         popełnia nieliczne błędy

2)         jest systematyczny przygotowany do zajęć

3)         właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności

4)         kończy pracę w przewidzianym czasie

5)         aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe związane z tematyką zajęć

6)         przejawia i rozszerza zainteresowania

3 – otrzymuje uczeń, który często pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela

1)         popełnia błędy

2)         jest mało systematyczny, nie zawsze jest przygotowany do zajęć

3)         rzadko przejawia aktywność podczas zajęć

4)         wymaga stałej motywacji do pracy ze strony nauczyciela

5)         nie opanował w pełni koniecznych, podstawowych wymagań programowych

6)         zazwyczaj kończy prace poza przewidzianym czasem

2- otrzymuje uczeń, który pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela

1)         popełnia liczne błędy

2)         często nie kończy pracy w przewidzianym czasie

3)         jest niesystematyczny

4)         często nieprzygotowany do zajęć

5)         jest bierny podczas lekcji

6)         nie opanował koniecznych wymagań programowych

1 – otrzymuje uczeń, który zazwyczaj nie pracuje na lekcji pomimo pomocy nauczyciela

1)         nie bierze udziału w zajęciach, nie podejmuje prób wykonania zadania, nie wykazuje chęci do pracy

2)         najczęściej jest nieprzygotowany do zajęć

3)         nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych

 

§ 53.

OCENIANIE ZACHOWANIA W I ETAPIE EDUKACYJNYM

1. Kryteria oceny zachowania dla klasy I, II, III.

1) Stosunek do pracy i obowiązków:

a) przestrzega ustalonych zasad wypowiadania się  na zajęciach,

b) nie przeszkadza innym na lekcji,

c) podporządkowuje się zakazom i nakazom,

d) troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów przy organizowaniu zabaw,

e) jest punktualny.  

2) Kultura osobista:

a) stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach życiowych,

b) nie używa wulgarnych słów,

c)  jest koleżeński i uczynny,

d) dba o higienę własną,

e) szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny,

f) odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników.

3) Zaangażowanie w życie społeczne:

a) włącza się do zabaw i gier oraz przestrzega ich reguł,

b) pomaga młodszym i mniej sprawnym,

c) potrafi współpracować w grupie,

d) przerwy spędza z kolegami ale nie zakłóca odpoczynku innym.

2. Bieżąca ocena dokonywana jest w oparciu o stałą obserwację i kontrolę  szkolnych osiągnięć ucznia.

3. W celu zgromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach ucznia prowadzi się:

1) karty z oceną opisową po I półroczu;

2) świadectwa z oceną opisową;

3) dziennik lekcyjny;

4) arkusze ocen.

4. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

 

§ 54.

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV - VIII ustala się w stopniach wg skali:

1) stopień celujący                        cel  6,

2) stopień bardzo dobry                bdb      5,

3)  stopień dobry                           db        4,

4)  stopień dostateczny                  dst       3,

5) stopień dopuszczający                   dop      2,

6) stopień niedostateczny`                 ndst     1.

2. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych  dopuszcza się rozszerzenie skali ocen o „plusy” i  „minusy” przy ustaleniu ocen bieżących.

3. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym, powiatowym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu w danej klasie oraz

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte wymaganiami edukacyjnymi, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone podstawowymi oraz częściowo ponadpodstawowymi wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres wiadomości i umiejętności  określonych podstawowymi  wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie  oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wymagań edukacyjnych , ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń który:

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

§ 55.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu  pracy szkoły na dany rok.

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach klas I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

12. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

13. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

14. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

15. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 56.

INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom przez dziennik elektroniczny "Librus". Opisowe oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na 10 dni roboczych przed zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny Librus.

3. Na 10 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) ucznia - na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem do dziennika lekcyjnego;

2) rodziców ucznia -  w formie wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny Librus..

 

§ 57.

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania winno odbyć się:

1)                 zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących   szkołę podstawową;

2)                 na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia           edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 58.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust. 6

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki,