Nawigacja

Konkurs ekologiczny "Ekokoziołek"

"EKOKOZIOŁEK" I EDYCJA

konkurs odbył sie w ramach projektu „Organizacja konkursów z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii dla mieszkańców gminy Kałuszyn” od czerwca do września  2017 roku  odbywał się I Gminny Konkurs „Ekokoziołek”.

Celem głównym zadania  była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju

mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn.

Celami  szczegółowymi  zadania było zorganizowanie  konkursów w 4 kategoriach:

  • klasy 0 – III Szkoły Podstawowej w Kałuszynie
  • klasy IV – VI Szkoły Podstawowej w Kałuszynie
  •  klasy I –III Gimnazjum w Kałuszynie
  • dorośli  mieszkańcy  Gminy Kałuszyn

W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Kałuszynie zostały  zorganizowane   konkursy w 2 kategoriach:

I kategoria -Konkurs plastyczny „ Dbam o czyste powietrze” dla klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.  W  konkursie wzięli  udział uczniowie klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli wykonali  prace plastyczne na temat ochrony i przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz skutków dla środowiska naturalnego w konsekwencji  człowieka. Prace zostały wykonane zgodnie z regulaminem.  Konkurs odbył  się w dwóch etapach: I etap szkolny – w terminie:  18 września – 29 września, II etap gminny - w terminie:  02 października – 20 października.  Szkolna Komisja Konkursowa w pierwszym etapie wyłoniła  po 2 najlepsze prace z każdej klasy i oddziałów przedszkolnych. Prace zwycięzców I-szego etapu zostały poddane ocenie Gminnej Komisji Konkursowej, która wyłoniła i nagrodziła trzech laureatów

II kategoria - Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej „Bądź eko a zajdziesz daleko”. W konkursie wzieli udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli napisali  dwuetapowy test zawierający zarówno pytania zamknięte jak i otwarte. Zakres tematyczny konkursu obejmował następujące zagadnienia związane z  zapobieganiem skutkom negatywnej działalności człowieka w środowisku  przyrodniczym. Ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstawania i sposobów niwelowania smogu oraz ochrony fauny i flory na terenie gminy Kałuszyn. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu jest zawarty w regulaminie.

Konkurs odbył  się w dwóch etapach: I etap szkolny – w terminie:  18 września – 29 września, II etap gminny- w terminie:  02 października – 20 października. W pierwszym etapie Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła  po dwóch uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali  najwyższą liczbę punktów. Następnie zwycięzcy I-go etapu 06 października wzięli udział w etapie II, podczas którego Gminna Komisja Konkursowa wyłoniła  i nagrodziła laureatów.

Laureaci w obu kategoriach otrzymali za I miejsce – rower 760zł, II miejsce – tablet 720zl, III miejsce – aparat fotograficzny 700zł. Zostało również przyznane 10 wyróżnień.  Wszystkie dzieci biorące udział konkursie otrzymały nagrody pocieszenia o wartości do 15zł. Nagrody w 90% zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGw w Warszawie przy udziale Gminy Kałuszyn i   wręczone w dniu 17 października przez Pana burmistrza Mariana Soszyńskiego i Pana dyrektora Marka Pachnika.

Koordynatorki projektu: Agnieszka Broniarek, Dorota Kobeszko.

Zdjęcia    w Fotogalerii  ----->

 https://spkaluszyn.edupage.org/album/?

https://spkaluszyn.edupage.org/album/?

II etap konkursu „Bądź eko a zajdziesz daleko”  - kl. IV-VII

Roztrzygnięcie II etapu konkursu  „ Dbam o czyste powietrze” dla klas 0 – III

Apel podsumowujący I Gminny konkurs "Ekokoziołek"